תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת-2022

מליאת המועצה, בישיבתה מיום  20/6/2021, קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לשנת 2022 לגופים ועמותות הפועלים בתחום המועצה בענפי הספורט. נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדה של מנהלת מחלקת הספורט, הגב' חן גורלניק רדיע, או  לעיין באתר האינטרנט של המועצה (בקטגוריית "מידע לתושב" – תמיכות).
על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש ליום שני ה-15.08.2022 למשרדה של מנהלת מחלקת הספורט, הגב' חן גורלניק רדיע.

נוהל תמיכות 2022

נוהל תמיכות 2022 - נספח א'

נוהל תמיכות 2022 - נספח ב'

נוהל תמיכות 2022 - נספח ג'