תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת - 2024

מליאת המועצה, בישיבתה מיום  06.08.2023, קבעה תבחינים ונוהל למתן תמיכות לשנת 2024 לגופים ועמותות הפועלים בתחום המועצה בענפי הספורט. 
נוסח מלא של התבחינים, והנוהל למתן תמיכה לגופים העומדים בקריטריונים אשר נקבעו בהחלטת המועצה, ניתן לקבל במשרדה של מנהלת מחלקת הספורט, הגב' חן גורלניק רדיע, או לעיין באתר האינטרנט של המועצה (בקטגוריית "מידע לתושב" - תמיכות).

על כל גורם העומד בתבחינים ובהוראות הנוהל, המעוניין בהגשת בקשה לתמיכה, להגיש עד יום ראשון, 23.06.2024 למשרדה של מנהלת מחלקת הספורט, הגב' חן גורלניק רדיע ובתיאום מראש מולה.
 

נוהל תמיכות 2024

נוהל תמיכות 2024 - נספח א'

נוהל תמיכות 2024 - נספח ב'

נוהל תמיכות 2024 - נספח ג'