1. שליחת תוכנית למערכת מבא""ת.
2. המצאת עותק קשיח תואם גרסה למבא""ת חתום על ידי ועד מקומי/ועד אגודה.
3. המצאת הוכחת בעלות (חוזה מול רמ""י/נסח טאבו).
4. המצאת תצהירים:
-תצהיר חתימות מקדמי התוכנית.
-תצהיר עורך התכנית.
-תצהיר מודד.
-טופס נספח 1- טופס הגשה לבדיקת תנאי סף לתוכנית.