הריני לאשר בזאת לביה"ס להעביר מסמכים אודות ילדי לפסיכולוג ביה"ס ולשמור אותו באופן חסוי בתיק התלמיד בשפ"ח.
Browser not supported