אודות הוועדה

ועדה זו הינה ועדה מעין שיפוטית, תפקידיה של הועדה הינם לדון בעררים על החלטות מנהל הארנונה במועצה בהשגות שהוגשו ע"י כאלה שחוייבו בתשלום ארנונה כללית. הועדה פועלת מכוח חוק מיוחד המסדיר את דרכי ההשגה והערר על חיובי ארנונה כללית בעילות מגדרות שנקבעו באותו חוק (מידות לא נכונות של הנכס, סיווג לא נכון של הנכס בהתחשב בסוג השימוש בו או טעות בזהותו של המחזיק בנכס).

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - עו"ד מיה היימן

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - לינוי סהר

חברי הוועדה - עו"ד יובל דורון (חולדה), גלית הופמן (רמות מאיר)

דבר יו"ר הוועדה

בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית)תשל"ו-1976 נקבע כי כל רשות מקומית תמנה ועדת ערר לעניני ארנונה בהרכב של 3 חברים כאשר אחד מתוכם ממונה ליו"ר הועדה.

הועדה מוסמכת לדון ברשימת סוגיות סגורה המפורטת בסעיף 3 לחוק – הרשימה כוללת טענות עובדתיות בלבד כגון: גודל השטח, סיווג הנכס, טענת "איני מחזיק" ועוד.

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה, על השגתו,רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה בפני ועדת הערר.

 ההליכים  בפני הועדה  מקבילים להליכים הנהוגים בבית המשפט.

על החלטות הועדה יש זכות ערעור לפני בית המשפט לעניינים מנהליים (מקביל לבית משפט מחוזי) תוך 45 ימים מיום המצאתן לצדדים.
 

בברכה,
עו"ד מיה היימן,
יו"ר הועדה