עדכון ההנחיות המרחביות של הוועדה 
אושרו בוועדת משנה מספר: 20170004, מיום: 07/05/2017

1. חדר המכונות יוצמד ככל הניתן לבית המגורים. 
2.חדר המכונות יהיה טמון כולו באדמה. 
3. סביב הבריכה יותקן ריצוף מונע החלקה עפ"י תקן המאפשר מעבר חופשי ובצד הגובל עם גבול שכן מינימום 0.6 מ'.
4. בטיחות: גידור סביב הבריכה בגובה 1.1 מ'.

הבהרות:
1. ההנחיות מתייחסות לבריכת שחייה ומתקניה, לרבות: חדר מכונות, חדר איזון, ג'קוזי ובריכות פריקות (בין אם על-קרקעיות ובין אם חפורות).
2. ככל וקיימת הנחיה בתוכנית מאושרת, יש לפעול על-פיה. 
3. בכל מקרה, בריכות שחיה יתוכננו ויבוצעו עפ"י סעיף כ"א לתוספת השנייה בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

מסמך מדיניות הוועדה המקומית
אושר בוועדת משנה מספר: 20180005, מיום 10/06/2018

תכנית סניטרית: 
1. יש להציג סימון מנגנ ון מז"ח )מונע זרימה חוזרת( על גבי צינור הזנת המים לבריכה. 
2. יש להציג מתן פתרון לפינוי מי בריכה למערכת הביוב.