מסמך מדיניות הוועדה אושרר בוועדת משנה מס' 20170001 מיום 1.1.2017

רקע עובדתי

1. ביום 7.7.2016 פורסם עידכון לתמ"א 35 (שינוי 1 ב), שבמסגרתה אושרה תוספת יח"ד שלישית בנחלה.

2 .בעדכון זה הוחלט כי במושבים במחוז מרכז, יח"ד שלישית בנחלה תחושב תחילה מיתרת יח"ד הנותרות במושב על פי לוח 2 והשלמת היחידות הנדרשות בנחלה יותרו על פי מס' הנחלות הנותרות במושב.

3 .בית המשפט העליון קבע בפס"ד הרמלין את חשיבות עקרון התכנון הכולל והצדק החלוקתי לעניין תוספת יח"ד בישוב כפרי.

מדיניות הוועדה המקומית

4. לא יאושרו ו/או יומלצו תכניות נקודתיות להגדלת מס' יח"ד במושב.

5. בניגוד לסעיף 4 לעיל, תכניות שהוגשו ונדונו בוועדה המקומית טרם יום 7.7.2016 ואשר התקבלה בגינן החלטה חיובית, ניתן יהיה לאשרן.

6. ככל שהיישוב יגבש פרוגרמה שבה ייקבעו עקרונות של חלוקה שויונית ואשר תאושר באסיפה כללית של האגודה, ובכפוף לרקע העובדתי המצויין לעיל, ניתן יהא לדון בתכנית נקודתית.

השפעות בהיבט סביבה ותשתיות

7. במועצה האזורית גזר קיימים 15 מושבים. מבדיקה שערכנו ולאור הרקע העובדתי מדובר על תוספת של מס' יח"ד בודדות בכל מושב (לעניין תכניות נקודתיות).

8. התשתיות הקיימות בכל מושב, קרי מערכות המים, הביוב, ניקוז, שטחי ציבור, הכבישים והתנועה מסוגלים להכיל יח"ד נוספות אלו.