1. רישום בטאבו
    * המצאת חוזה חכירה / נסח טאבו עדכני לחצי שנה

2. העברת זכויות במנהל / רישום בטאבו (מגורים/קרקע חקלאית)
    * המצאת חוזה חכירה / אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל (נחלה) / נסח טאבו עדכני לחצי שנה
    * הסכם מכירה חתום

3. העברה ללא תמורה מגורים / קרקע חקלאית
    * חוזה חכירה / אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל (נחלה) / נסח טאבו עדכני לחצי שנה
    * תצהירים חתומים ע"י עו"ד:
            א. מוסר ללא תמורה
            ב. מקבל ללא תמורה

* לאחר קבלת הטפסים יונפק האישור בהתאם לבקשה המבוקשת.
* בדיקת הועדה לחבות היטל השבחה בעלות של 2000 ₪
* האישור ייחתם ע"י מהנדס הוועדה ולאחר מכן יעבור לבדיקת מחלקת הגביה במועצה לבדיקת תשלומי הארנונה. במידה ואין חוב בארנונה האישור יעבור לחתימת גזבר המועצה וראש המועצה.
* במידה ויש חוב בארנונה , האישור יעוכב עד להסדרת התשלום.
* לידיעה, האישור תקף לחצי שנה.
* האישור יונפק עד 30 יום מיום הגשת כל המסמכים (במידה ואין חובות כספיים).
* עבור הנפקת אישור זה ייגבו 193 ₪ בעת הגשת המסמכים בוועדה.

למחלקת גביה במעמד התשלום, יש לצרף את המסמכים הבאים:
    * העתק מחוזה מכר
    * צילום ת.ז. של הרוכשים
    * תצהיר מסירת חזקה על הנכס חתום ע"י עו"ד.