דוח ממונה על חוק חופש המידע לשנת 2019

עפ"י תקנה 7 לתקנות חופש המידע, תשנ"ט – 1999

אופן המענה לבקשה:

אופן המענה לבקשה

מספר המקרים

 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 19

הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי

0

הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע

1

הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

0

הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה 1

הטיפול בבקשה טרם הסתיים

0

סה"כ

21

 

עילות דחייה מרכזיות:

שם העילה

מספר בקשות מעילה זו אחוז מכלל הדחיות

8(5) - המידע נוצר בידי רשות אחרת

1

100.0%

סה"כ

1

100%
 

זמן הטיפול:

 

מספר הבקשות שטופלו במסגרת זו

אחוז מכלל הדחיות

לא עלה על 15 יום

7

35.0%

בין 16-30 יום

4

20.0%

בין 31-60 יום

6

30.0%

בין 61-120 יום

3

15.0%

מעל 120 יום

0

0%

סה"כ

20

100%

 
אגרות
 

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע

סך האגרות שנגבו

 

240 ₪