אישור רישום למאגר ואישור התקשרויות מדריכי חוגים בסכומים נמוכים - אגף קהילה

הישיבה נערכת באמצעות היוועדות מרחוק

נוכחים:
כרמל טל, מנכ"לית המועצה, יו"ר הועדה 
דוד גמליאל, גזבר המועצה
רותם אלקובי, מנהל אגף קהילה
עו"ד פזית לנגסנר אלתר, נציגת יועמ"ש 

מטרת הישיבה - אישור בקשות לרישום למאגר ואישור התקשרויות עם מדריכים עבור פעילות החוגים במועצה לוועדה מוצגת טבלת בדיקה ומכתב מסכם

רותם אלקובי מנהל אגף קהילה -  בהמשך להחלטה קודמת, פורסם הקול קורא. עד כה, הוגשו 95 בקשות להירשם למאגר. ההצעות נבדקו ע"י האגף ומצורפת ההמלצה שלי. הבקשות לרישום נבחנו בהתאם לקול קורא וכל המדריכים שנרשמו מוכרים לנו או רואיינו על ידנו.
בשים לב למהות השירותים, ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות נדרש למדריכים נוספים והאפשרות לרישום למאגר פתוחה באתר המועצה כל העת.

פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 21/06/22 נותנת סקירה על הליך הבדיקה.

החלטת חברי הועדה - 

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפנינו, אנו מאשרים את המלצות מנהלת המרכז. 
1. רישום מאגר - 
1.1. לאשר את הרישום למאגר של כל המדריכים העומדים בדרישות הסף, בהתאם לתחום אליו הוגשה בקשה (ע"פ הרשימה המצורפת). 
2. התקשרות עם מטפלים -  
2.1. כפי שפורט במכתב המסכם של אגף קהילה, המדריכים המבוקשים לאישור התקשרות הם מדריכים  העומדים בדרישות הסף ומוכרים למועצה מהתקשרויות קודמות או בעקבות ראיון שנערך עמם. בהתאם להוראות הקול קורא, כאשר במקרה כזה ניתן לערוך בחירה מהמאגר ללא צורך בראיון נוסף. לפיכך, מאשרת הועדה את המלצת מנהל אגף קהילה לאשר את ההתקשרות של המועצה עם כל המדריכים העומדים בדרישות הסף, כמפורט בהמלצתו. 
2.2. הסכמי התקשרות -
עם המדריכים המאושרים ייחתמו הסכמי התקשרות בנוסח המצ"ב לקול קורא. יש להתאים את דרישות הביטוח ביחס לכל אחד מהמדריכים על פי הנחיות יועץ הביטוח של המועצה
2.3. החלטות נוספות -  
2.3.1. מסמכי קול קורא מעודכנים יישארו באתר המועצה, תוך השמטת מועד אחרון להגשה, באופן בו ניתן יהיה להמשיך להגיש בקשות שיבחנו ע"י הועדה המקצועית מעת לעת ע"פ הצרכים ויובאו לאישור הועדה ע"פ צורך.  אגף קהילה ירכז את הבקשות שיתקבלו, במידת הצורך בסיוע המחלקה המשפטית וימסור התייחסות לחברי הועדה כולל המלצות מתאימות.   
2.4. ימסרו הודעות למשתתפים בהתאם למפורט לעיל. החלטת הועדה תפורסם באתר האינטרנט של המועצה כמתחייב מחוזרי המנכ"ל הרלבנטיים. 

כרמל טל
מנכ"לית המועצה  

דוד גמליאל
גזבר המועצה    

עו"ד פזית לנגסנר אלתר   
נציגת יועמ"ש המועצה


על מנת לקבל את הפרוטוקול המלא על חתימותיו ניתן לפנות

קרן בן נון
מזכירת אגף קהילה
08-9274093