ספר הספקים הנ"ל אינו מתייחס לצהרונים/גנים ובתי ספר 

1643628659.2945.pdf

להדפסת טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר מדריכי חוגים באופן ידני - לחצו כאן

את הטופס יש לשלוח לקרן בן נון, מזכירת אגף קהילה בכתובת מייל : [email protected]

1. פרטי המבקש
2. מקצועות / סיווגים המבוקשים:


אנו מבקשים להיכלל במאגר מדריכים שלכם באחד או יותר מהתחומים המפורטים להלן. יצוין כי ניתן להציע חוגים המיועדים לכלל הגילאים (גיל הרך, ילדים, נוער, מבוגרים והגיל השלישי)

יש לסמן את המקצוע


חוגי העשרה (חובה) שדה חובה

חוגי מוסיקה (חובה) שדה חובה

חוגי ספורט (חובה) שדה חובה

3. פירוט מידע על המבקש

4. פירוט ניסיון


מפורט ניסיון קודם בביצוע השירותים במהלך 5 השנים האחרונות (חובה) שדה חובה
מקום עבודהבין השניםשם ותפקיד של הגורם ממנו ניתן לקבל המלצהמספר הטלפון של הגורם ממנו ניתן לקבל המלצה

* יש לציין את הפרטים בטבלה להלן ביחס לכל אחד מהתחומים המורטים לעיל לגביהם מעוניין המבקש להיכלל ברשימה. *יש לצרף גם את כל המסמכים המבוקשים במכרז, לרבות המלצות והעתקי רישיונות נדרשים.


5. הצהרה והתחייבות


5.1. קראנו את מסמך הפניה ובעצם הגשת בקשתנו להיכלל במאגר המדריכים שלכם אנו נותנים את הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמך ההזמנה.
5.2. הננו מצהירים כי עיינו בנוסח ההסכם המצ"ב למסמכי הפנייה וכי הוראות ההסכם מקובלות עלינו.
5.3. הננו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי באיזה מבין הפרטים המפורטים לעיל, בסמוך לאחר ביצוע השינוי. 
5.4. צירפנו לבקשתנו זו את כל המסמכים, אשר עלינו לצרף לבקשה לפי המפורט בטופס הפניה לעדכון  המאגר.
5.5. ידוע לנו כי המועצה רשאית לפרסם את רשימת המדריכים הכלולים במאגר באתר האינטרנט של המועצה ו/או בכל דרך אחרת ואנו נותנים את הסכמתנו לפרסום פרטינו כאמור, ככל שנכלל במאגר המדריכים של המועצה.
5.6. העדר זיקה / קרבה משפחתית - 
הריני להצהיר בזאת, כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
סעיף 89 ב׳(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) תשי"ח - 1958 הקובע  כדלקמן :
 "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קרוב״ - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.
כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע:
 ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ -  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
סעיף 59 לפקודת המועצות (נוסח חדש) הקובע כי:
 "לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת״.

בהתאם לכך הריני להודיע ולהצהיר, כי: 
אין בין חברי מליאת המועצה אין למי מטעמם: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שנציגי המדריך הם סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו יתקשר המדריך  בהסכם עם המועצה  או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
אין למדריך בן זוג, שותף או מי שהוא סוכן של החברה, העובד ברשות.
 
 

הסכם דוגמא למדריכי חוגים.pdf