רופא וטרינר עירוני רשאי לתת היתר להסגר ביתי של כלב / חתול בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

  • בבדיקה שערך רופא וטרינר עירוני לא נמצאו סימנים קליניים המעלים חשד לכלבת;
  • בשלושת החודשים שקדמו לנשיכה או למגע הכלב או החתול לא נמצא באזור שהוכרז 
  • כנגוע בכלבת
  • בהתאם למידע שבידי רופא וטרינר עירוני , הכלב או החתול לא היה במגע עם בעל חיים שחשוד כנגוע בכלבת ב־45 הימים שקדמו למועד הנשיכה או למועד המגע.
  • במקרה שבעל החיים הוא כלב – יש לוודא כי היה לבעליו רישיון בתוקף לפי סעיף  3 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים במועד הנשיכה או במועד המגע כאמור בסעיף 4א
  • במקרה שבעל החיים הוא כלב – יש לוודא כי הוא לא נתפס או תועד משוטט לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים בהיותו מוחזק בידי המבקש יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה או המגע כאמור בסעיף 4א, ואם יש כלבים אחרים במקום שבו אמורים להתבצע הפיקוח וההשגחה—גם הם לא נתפסו או תועדו באותה התקופה.
  • רופא וטרינר עירוני רשאי להתיר החזקה של כלב או חתול בפיקוח והשגחה במרפאה וטרינרית גם אם לא התמלאו כל התנאים ובלבד ששוכנע כי מתקיימים התנאים המפורטים להלן, והרופא הווטרינר האחראי במרפאה אישר כי  הוא מסכים להחזקתו בפיקוחו השגחה במרפאה והתחייב לעמוד בדרישות הקבועות.