לטופס רישום לחצו כאן

במתכונת שנים קודמות מפעילה המועצה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים מועדוניות לכיתות א'- ו-ב' בישובים בהם הקצה הוועד המקומי מבנה ראוי ומתאים לצורך זה ובמידה שיש מספיק ילדים (מינימום 15 ילדים). בישובים בהם לאחר הרישום של א'-ב' יוותר מקום פנוי, ניתן יהיה לרשום גם מכיתות ג'.

המועדוניות פועלות ביישובים: עזריה, בית חשמונאי, פתחיה, בית עוזיאל, פדיה ויציץ, ופועלת בשיתוף מחלקת החינוך. 

שעות הפעילות: מסיום הלימודים בבית הספר ועד השעה 17:00.

במועדוניות ניתנת עזרה בהכנת שיעורי בית, פעילויות חברתיות, פעילויות העשרה וארוחת צהריים. המועדוניות פועלות בדגש על הפעלה ירוקה.

לתשומת ליבכם: בעת הרישום נדרש לצרף את המסמכים הבאים, ללא כל המסמכים הנדרשים לא נקיים דיון ברישום למועדוניות.
צילום תעודת זהות + ספח עם כתובת מעודכנת במועצה האזורית גזר.
שכירים - תלושי שכר עדכניים (של שני בני הזוג) חודשים, ינואר - פברואר- מרץ 2022.
עצמאי – שומת מס אחרונה.
קצבאות מביטוח לאומי.

הרישום הוא ל-11 חודשי פעילות וניתן להוציא ילד מפעילות המועדונית רק עד סוף חודש ינואר 2023.

יצוין כי ישנן מספר מועדוניות המוכרות על ידי משרד הרווחה, במידה והנכם עומדים בקריטריונים כפי שמצוינים בהוראת תע"ס 8.30 (הוראה הנוגעת למועדוניות הרווחה) תקבלו על כך הודעה בכתב.

מספר המקומות במועדוניות הרווחה מוגבל ל-15 ילדים בלבד. (ועד 16 באישור פיקוח)
במידה ומספר הילדים הנרשמים למועדוניות אלו יעלה על מספר המקומות הפנויים ייערך מבחן הכנסה וזכאות ע"פ ועדת קבלה מבין כל הזכאים. עלות השתתפות ההורים תיבחן על סמך מבחן הזכאות.

במועדוניות שאינן מוכרות במשרד הרווחה עלות השתתפות ההורים הינה *935 ש"ח.
(*עלות לא סופית/ כפי שיקבע ע"י משרד החינוך).

ההרשמה למועדוניות  תתבצע באתר המועצה בלבד החל מיום ראשון י' באדר תשפ"ב 13/3/2022, ועד ליום רביעי יב' באדר תשפ"ב 13/4/2022. 
לפרטים נוספים ניתן לפנות בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00 

סוזי אלבז
מזכירת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים
08-9274067

לרישום יש למלא את הפרטים הבאים:

מבקש/ת לרשום את ילדי

הנני מצהיר/ה כי ידועים לי תנאי ההשתתפות והשהייה של ילדי במועדוניות כמפורט להלן, וכי הנני מסכים/ה לתנאים כאמור:

ע"פ מבחן זכאות ,למשך 11 חודשי פעילות (עלות חודש יולי תקבע בהתאם למה שיצורף במכתב הקבלה).

  • התשלומים יגבו אחת לחודש באמצעות הוראת קבע עליהן יחתמו ההורים.
  • היעדרות מהמועדוניות לא תשחרר את ההורים מחובת תשלום מלוא התמורה החודשים, למעט במקרים כדלקמן:
  • מחלה של למעלה משבועיים רצופים של הילד (מותנת בהצגת אישור)
  • היעדרות מתוכננת של למעלה משלושה שבועות, ובתנאי כי תינתן לרכזת המועדוניות בישוב הודעה על כוונת ההיעדרות בכתב מראש. לא כולל חודש יולי.
  • על ביטול השתתפות במועדונית, יש להודיע בכתב מראש עד ה- 15 לחודש, הביטול יכנס לתוקף ב-1 לחודש הבא. ביטול אפשרי עד סוף חודש ינואר בלבד, לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל את הרישום למועדונית.

במועדוניות שאינן מוכרות במשרד הרווחה עלות השתתפות ההורים הינה *935 ש"ח.
(*עלות לא סופית/ כפי שיקבע ע"י משרד החינוך).

 הננו מצהירים כי קראנו את התנאים המפורטים לעיל, הבנו אותם ואנו מסכימים להם, ואנו מתחייבים לשלם את שכר ההשתתפות כנדרש

פרטי ההורים (חובה) שדה חובה
שם ההורהת.ז.טלפון ניידדואר אלקטרונימקום העבודה

Browser not supported