אודות הוועדה

פעילותה השוטפת של המועצה מבוקרת במספר מישורים ועל ידי מספר גורמים בתהליכי העבודה של יחידות המועצה השונות, מובנים כלי ביקורת.

כמו כן, מבוקרת פעילות המועצה על ידי גורמי חוץ, כגון משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים, המועצה נתונה גם לביקורת מבקר המדינה.

מטעם ציבור תושבי המועצה, באמצעות נבחריו, מהווה ועדת הביקורת את הגורם המבקר

תפקידיה של ועדת הביקורת הינם לדון בכל דו"ח ביקורת ביחס למועצה שנערך ע"י - מבקר המדינה, מבקר המועצה, משרד הפנים, נציב תלונות הציבור על המועצה ובכל דו"ח ביקורת אחר שהוגש על פי כל דין.

ועדת ביקורת עוקבת אחר תיקון הליקויים שהועלו ע"י הביקורת והיא מגישה למועצה את סיכומיה והצעותיה.

בנוסף, ועדת הביקורת מוסמכת לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפעול כדין, לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - יואל ויינגרטן (ג'ינג'י)

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - עמירה מוסקוביץ

חברי הוועדה - מתי אברהם, עובדיה נחום

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 20 26/09/2023 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 19 20/02/2023 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 18 13/12/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 17 07/06/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 16 10/05/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 15 09/12/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 14 25/05/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 13 09/03/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 12 20/10/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11 22/06/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 10 13/01/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 9 24/07/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 8 10/07/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 7 28/05/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 6 12/03/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5 14/01/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 12/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 06/05/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2 06/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 24/05/2017 מן המניין