אודות הוועדה

וועדת חובה אשר תפקידה לבחון את המלצות הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור (בהרכב מזכיר המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה) ולהמליץ בפני מליאת המועצה בבקשות תמיכה המוגשות למועצה על ידי גופים שונים הפועלים בתחומה של המועצה בנושאי: חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע בפעולותיהם למען הציבור, החלטות הועדה חייבות להתקבל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים, בגבולות תקציב התמיכות שקבעה המועצה והן טעונות אישור מליאת המועצה.

בעלי תפקידים

יו"ר הוועדה - כרמל טל

מרכזת הוועדה מטעם המועצה - מרסל עמירה

חברי הועדה - גזבר, יועמ"ש

דבר יו"ר הוועדה

ועדת התמיכות הינה ועדה המקצה בכל שנה כספים לקידום עמותות ספורט הפועלות ברחבי המועצה האזורית גזר ואשר מרבית המשתתפים בפעילות הספורט אותה מקדמת הוועדה הם תושבי המועצה. הועדה מזמינה עמותות ספורט נוספות להקים את מרכז פועלן במועצה ולזכות לתמיכה וסיוע בהינתן השירותים לתושבות ולתושבים.

בברכה,
כרמל טל,
יו"ר הועדה

פרוטוקולים

 

טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סוג קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 16 30/11/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 15 16/11/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 14 04/01/2022 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 13 17/10/2021 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 12 13/07/2020 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 11 24/07/2019 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 10 03/06/2018 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 9 02/08/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 8 29/05/2017 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 7 17/07/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 5 10/04/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 6 06/03/2016 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 4 06/07/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 29/04/2015 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 03/09/2014 מן המניין
פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 06/07/2014 מן המניין