1. שליחת תוכנית למערכת מבא"ת.
2. העלת מסמכי התכנית לאתר הוועדה, תואם גרסה למבא"ת, חתום על ידי ועד מקומי/ועד אגודה.
3. המצאת הוכחת בעלות (חוזה מול רמ"י/נסח טאבו).
4. המצאת תצהירים:

  • תצהיר חתימות מקדמי התוכנית.
  • תצהיר עורך התכנית.
  • תצהיר מודד.
  • טופס נספח 1 - טופס הגשה לבדיקת תנאי סף לתוכנית.