נוהל הליך פרסום הקלה / שימוש חורג


1. יש לפתוח בקשה להיתר בנייה בוועדה:
א. מילוי טופס פתיחת בקשה להיתר. לטופס לחצו כאן
ב. הגשת עותק קשיח למשרדי הועדה הכולל: חתימת ישוב/מושב/קיבוץ/ועד. לא תפתח בקשה להיתר בנייה בוועדה ללא תיק מידע להיתר משוייך ובתוקף.

2. נוסח ההקלה יינתן עפ"י מה שכתב עורך הבקשה ובחתימתו. נוסח ההקלה באחריות האדריכל.

3. יש לפעול עפ"י הנחיות מנהל התכנון להליך הקלות ושימושים חורגים במערכת רישוי  זמין.

4. יש לפרסם את תוכן ההודעה בשלושה עיתונים:

  • עיתון יומי נפוץ (לפי הגדרת שר הפנים)
  • עיתון יומי (אחר)
  • מקומון 

הפרסום יעשה במדור מיוחד בעיתון שיובלט במסגרת מתאימה ויישא את הכותרת: "הודעות בענייני תכנון ובנייה".

5. יש לבקש מכתב ממזכירות הישוב מיהם השכנים  הגובלים ולשלוח אליהם מכתב בדואר רשום בצרוף נוסח הפרסום שהתקבל מהוועדה.

6. יש לתלות את תוכן ההודעה למשך שבועיים ולצרף צילום המעיד על תליית המודעהבלוח המודעות של היישוב והן במקרקעין (במגרש).

7. יש להחתים את מזכירות היישוב לגבי תליית המודעה בלוח המודעות.

8. ידוע שכנים גובלים, יהיה ע"י שליחת מכתב רשום לכל שכן בנפרד.

9. בתום  15ימים לפרסום, יש לפעול עפ"י הנחיות מנהל התכנון. קטעי העיתונים הכוללים את שם העיתון ותאריך הפרסום (מקור), צילום המעיד על הפרסום בלוחות המודעות של הישוב ובמקרקעין, כולל חתימת היישוב ותצהיר חתום  ע"י מזכירות הישוב לגביי תליית המודעה בלוח המודעות ואישור דואר בדבר שליחת מכתבים רשומים. 

10. הבקשה תובא לדיון בישיבת המשנה בכפוף לתנאים בחוק.