•על פי תקנות רישוי מקוצר בחוק התכנון והבנייה, הקמת ממ"ד כרוכה בקבלת היתר בנייה בהליך רישוי מקוצר.

•כל בית מגורים שיש לכולו היתר בנייה או נבנה לפני שנת 1965 יכול להגיש בקשה לבניית ממ"ד (בהתאמה להוראות תב"ע).

•בקשה להקמת ממ"ד בלבד יכולה להיעשות בהליך מהיר - במסלול רישוי מקוצר. בכפוף לזכויות הבנייה בתב"ע ולחוק התכנון והבנייה, וכל עוד הממ"ד מבוקש בתוך קווי הבניין ובגודל המינימלי הנדרש.

•הבקשה להיתר פטורה מקבלת תיק מידע.

•ההיתר אינו כרוך בתשלום לרשות מקרקעי ישראל (בכפוף להחלטה 1602).

•ההיתר אינו כרוך באישור רמ"י.

•ההליך פטור מתשלום היטל השבחה (בכפוף לבקשה ללא הקלות).

•ההגשות לוועדה יוגשו על ידי עורך/ת בקשה להיתר בנייה (אדריכל, מהנדס בניין, הנדסאי אדריכלות/ בניין).

•התקדמות הליך ההיתר מותנית בהגשת כל החומרים ותיקון ההערות על ידי עורך הבקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

4 שלבים בדרך להיתר ממ”ד

שלב ראשון - פתיחת בקשה להיתר ובדיקת תנאים מוקדמים
עורך הבקשה בשם התושב > פתיחת בקשה בוועדה 
> הגשת עותק קשיח חתום ע"י ועד היישוב
> הוכחת בעלות/אישור זכויות
> תשלום אגרת מינימום (302 ₪) 
> פתיחת בקשה ברישוי זמין (במסלול רישוי מקוצר)
> השלמת דרישות תיק המידע
הוועדה לתכנון ובנייה > בדיקת תנאים מוקדמים
* אי עמידה בתנאים המוקדמים יחייב את עורך הבקשה להגיש תיקונים לוועדה לפי הערות הוועדה
שלב שני - בדיקת הבקשה על ידי הוועדה
הוועדה לתכנון ובנייה > בדיקת היתר הבנייה המאושר לבית
> מתן הערות ותיקונים
> דיון בוועדה
* יש להקפיד על עמידה מלאה בתיקון הערות הוועדה ע"י עורך הבקשה
 שלב שלישי - פתיחת בקשה להיתר ובדיקת תנאים מוקדמים
עורך הבקשה בשם התושב > דו"ח קונסטרוקטור (חישובים סטאטיים)
> אישור פיקוד העורף
> תשלום אגרות והיטלים 
> העברת עותקים קשיחים של הבקשה לוועדה
> כל דרישה נוספת ע"פ החלטת הוועדה
שלב רביעי - הפקת היתר בנייה ויציאה לביצוע
הוועדה לתכנון ובנייה > מילוי אוגדן תחילת עבודות 
> ביצוע
> קבלת תעודת גמר