הסדרי תשלום הארנונה ומועדי התשלום

1. המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו 01/01/2023.
2. על אף האמור בסעיף 1 ,תאפשר המועצה לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים כמפורט להלן:
א. למשלם הארנונה במלואו עד לתאריך 31/01/2023 תינתן הנחה 2% על הסכום הארנונה לשנת 2023, וזאת בתנאי שסולקו חובות העבר.
ב. ניתן לשלם את הארנונה ב- 6 תשלומים בשיקים שהופקדו מראש בקופת המועצה, בהוראת קבע מחשבון הבנק, או בכרטיס אשראי בתאריכים כדלהלן:
12/1/2023, 14/3/2023, 14/5/2023, 13/7/2023, 14/9/2023, ו- 14/11/2023, ואז תינתן הנחה בשיעור של 2% והתשלומים יישאו הפרשי הצמדה כחוק, וזאת בתנאי שסולקו חובות העבר.
* להסדר צ'יקים תינתן הנחה בשיעור של 2% על המס המקורי, ולהסדר בהוראת קבע, תינתן הנחה בשיעור 2% על המס המקורי, וכל זאת בתנאים כדקלמן.
ג. בתשלומים דו-חודשיים על פי דרישה.
3. על כל הסדר אחר בהסכמת המועצה לתשלום הארנונה לשנת 2023, ועל כל פיגור קודם, יחולו חוקי הוראות הרשויות המקומיות, לפיהן ישולם הסכום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ויופעלו האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה לגבייתו.