מה היא תכנית מתאר כוללנית?

בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יכולה לקבל סמכויות תכנון של ועדה מחוזית ובתנאי שהיא בעלת הגדרה של 'ועדה עצמאית' ובעלת תכנית מתאר כוללנית מאושרת.
ועדה מקומית שכזאת, יכולה לאשר תכניות מבלי להגיע לוועדה המחוזית ולכן תהליך התכנון הופך למהיר יותר, זול יותר, שקוף יותר ונגיש יותר. כל זאת, בתנאי ובכפוף לכך שתכנית מפורטת שתוגש, תהיה תואמת לתכנית המתאר הכוללנית.
תכנית המתאר של המועצה היא תכנית סטטוטורית (מאושרת על ידי הוועדה המחוזית) על כל שטח המועצה. מסמכי התכנית יכללו הוראות להכנת תכניות מפורטת בעתיד.
התכנית מגדירה את אופן פיתוח היישובים, המועצה, מבני הציבור, תיירות וחקלאות וזאת לצד הגדרת אופן שימור השטחים הפתוחים במועצה ואופן ההתייחסות אליהם.