המועצה האזורית גזר שוקלת להתקשר עם חברת מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן למדע (ע"ר) לצורך הפעלת חוג מדע פעיל למצוינים הכולל שילוב של הפעלת חוג מדעי   בתחום שיפוט המועצה וסיורים באקדמיה כחלק מתכנית הפעילות, וזאת בפטור ממכרז בשל היותה, בהתאם למידע שברשות המועצה  "ספק יחיד".

עפ"י חוו"ד מקצועית שניתנה למועצה, עולה כי הספק הנ"ל הינו הספק היחיד / לא קיימים ספקים נוספים המסוגלים לספק את השירות הנדרש בתנאים ובדרישות הנ"ל.

בהעדר גופים נוספים אשר יכולים לספק את השירותים, בכוונת המועצה להתקשר הספק הנ"ל כספק יחיד בהסכם לאספקת השירותים.

גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות, כולל תכנית לימודים המשלבת פעילות בתחום שיפוט המועצה וסיורים במוסד אקדמי במרחק סביר מתחום שיפוט המועצה האזורית גזר רשאי לפנות ולהודיע על כך בכתב תוך פירוט ניסיונו ופרטי יצירת קשר בתוך 14 ימי עבודה ממועד הפרסום לגב' שירה הכהן, מנהלת אשכול הפיס באמצעות דוא"ל: eshkolgezer@gmail.com

מצ"ב חוות הדעת:

452999 (1).pdf

סריקה מכרז ספק יחיד.PNG