דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 17/2018- דרוש/ה סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוחד (80% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 12/08/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת מדור בתי-ספר באגף החינוך ומנהל/ת בית הספר.
דירוג: מנהלי 
דרגה: 4-8 בהתאם להשכלה
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה:  12 שנות לימוד
קורסים והכשרות מקצועית: סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  תשס"א 2001.
הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט 1969-
• עובד חינוך מחיוב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
• העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
1.הורשע בעבירה שיש בה כדאי לפגוע בביטחון המדינה
2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון  והמנהל הכללי סביר כי לאור ההרשעה זו אין העובד  ראוי לשמש עובד חינוך.
3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.

תיאור התפקיד:
ייעוד:

סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד בכפוף לתכנית העבודה של הכיתה ולתכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל ילד/תלמיד ולמגבלותיו וכן בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.


תחומי אחריות:
1. מתן סיוע פרטני לתלמידים
2. מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים.
3. סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. מתן סיוע פרטני לתלמידים

א. הגשת סיוע פרטני בהקניית מיומנויות ובתרגולן, על פי הנחיית הצוות החינוכי, הצוות הפארא-רפואי והנהלת בית הספר
ב. ליווי התלמיד לטיפולים מקצועיים שונים בבית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, במסגרת שעות הלימודים. 
ג. סיוע למטפלים ולמורים המקצועיים במהלך הטיפול בתלמיד, על פי הנחיותיהם.
2. מתן סיוע פיזי ודאגה על שמירת ניקיונם של התלמידים
א. דאגה לניקיונם של התלמידים, ניקיון הסביבה ורווחת התלמידים. 
ב. סיוע במקרה של קושי בניידות והגשת עזרה בהיבטים סיעודיים בשירותים, ברחצה, באכילה ובהלבשה.
ג. השגחה על התלמידים בעת פעילות בחצר ובכיתה ובפעילויות המתקיימות מחוץ לכותלי בית הספר, על פי הנחיות הנהלת בית הספר.
3. סיוע ארגוני לצוות הפדגוגי
א. הכנת עזרי לימוד וציוד עזר לתלמיד ולכיתה, בתיאום מוקדם עם הצוות הפדגוגי ובאחריותו
ב. קבלת הדרכה והנחייה ממדריכי החנ"מ והמחנך. 
ג. ארגון הכיתה לאחר יום לימודים.
ד. סיוע בפעילויות לטיפוח הקשרים החברתיים בין תלמידי הכיתה בתיאום עם הצוות המקצועי.
ה. השתתפות ומתן סיוע לתלמידים באירועים מיוחדים מעבר לשעות הלימודים. 
ו. השתתפות בישיבות צוות ועדכון הצוות הדידקטי על אירועים חריגים.

4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. עבודה עם תלמידים/ילדים. 
ב. טיפול פיזי בילדים.
ג. עבודה בצוותי עבודה.
 

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  12/08/2018  בשעה 11:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש