דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/12/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת מדור בתי ספר באגף חינוך ומנהל/ת בית הספר.
דרוג: מח"ר
דרגה: 35-37/בהתאם להשכלה
היקף משרה: 37% 


דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה:  בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות או סיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות או בעל תואר אקדמי מוכר (רצוי בחינוך) וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה. 
ב. שפות- עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה בינונית.
ג. יישובי מחשב- היכרות עם תוכנות לניהול ספריות +OFFICE +מיומנויות לדליית מידע.
ניסיון מקצועי: לא נדרש.
רישום פלילי: 
היעדר  הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין-  תשס"א 2001.
הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט 1969-
• עובד חינוך מחיוב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
• העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
1.הורשע בעבירה שיש בה כדאי לפגוע בביטחון המדינה
2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון  והמנהל הכללי סביר כי לאור ההרשעה זו אין העובד  ראוי לשמש עובד חינוך.
3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.
 
תיאור התפקיד:
ייעוד:

ניהול , ארגון והפעלה מקצועיים של הספרייה בבית הספר לציבור המורים והתלמידים.

תחומי אחריות:
1. מתן שירותי ספריה.
2. ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה.
3. תפעול הספרייה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. מתן שירותי ספריה: 
א. השאלת פריטי הספריה וטיפול בהחזרת הפריטים בהתאם למדיניות בית הספר. 
ב. ייעוץ, הדרכה ועזרה לתלמידים ומורים בשימוש בחומרי הספרייה עפ"י תכנית הלימודים. 2

2. ביצוע פעילויות חינוכיות ופעילויות העשרה:
א. ייעוץ והדרכה בכתיבת עבודות עיוניות ובמטלות לימודיות. 
ב. פיתוח אוריינות מידע. 
ג. הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי אוריינות ומידע. 
ד. ייזום פעולות לעידוד הקריאה. 
ה. ביצוע פעילות לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע. 
ו. ארגון סדנה בית-ספרית לרכישת מיומנויות מידע.

3. תפעול הספרייה: 
א. בנייה ועדכון של האוסף הספרי והלא-ספרי בהתאם לדרישות תכנית הלימודים, התקציב ואוכלוסיית התלמידים והמורים. 
ב. ארגון אוסף פירטי הספרייה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים. 
ג. ארגון כללים ונהלי עבודה בספריה בתיאום עם מנהל בית הספר )ובכלל זה שעות הפעלה, חלוקת עבודה, סדרי השאלה(. 
ד. ניהול אוספי הספריה ושמירה עליהם בהתאם למדיניות בית הספר. 
ה. טיפול באוספי הספרייה. משרד הפנים מינהל השלטון המקומי האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות 
 ו. דיווח למנהל על כל ליקוי או תקלה במרחב הספרייה.
ז. תכנון תקציב הספרייה ביחד עם מנהל בית הספר. 
ח. פרסום פעולות הספרייה בעיתון הספרייה, בחוזרים לכיתות ולמורים, בתערוכות וכדומה. 
ט. דיווח תקופתי למנהל בית הספר על פעולות הספרייה. 
י. קישור ותיאום עם הספרייה הציבורית. 
יא. שת"פ וקבלת הנחיות מקצועיות מהממונה על ספריות בתי הספר במשרד החינוך. 

4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
5. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיות הממונה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד
א. שירותיות. 
ב. אוריינות ומידענות. 
ג. היכרות עם מדיניות והנחיות משרד החינוך ויישומם. 
ד. היכרות עם תכניות הלימודים הרלוונטיות. 
ה. יכולת לעבודה חינוכית עם ילדים ובני נוער.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  13/12/2018  בשעה 11:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש