דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 13/12/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: תחבורה
כפיפות ארגונית: מנהל מחלקת תחבורה
דרוג: מנהלי 
דרגה: 7-10
היקף משרה: 100% 

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה: 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
ב. קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה.
ג. השתלמות להסעת תלמידים, בהתאם לתקנה 84 לתקנות התעבורה.
ניסיון מקצועי: בכל הרשויות ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה כנהג אוטובוס.
רישום פלילי: 
היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב לתקנות התעבורה.
היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין-  תשס"א 2001.

תיאור התפקיד:
ייעוד:

נהיגה באוטובוס השייך למועצה או משמש אותה והפעלתו לצורך הסעת תלמידים או הסעת נוסעים אחרים, בהתאם לצרכי המועצה.

תחומי אחריות:
1. הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות המקומית.
2. הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות.
3. טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות המקומית
א. נהיגה בטוחה בהתאם לכללי הבטיחות ולהוראות הדין הקיים, לרבות הקפדה על שעות הנהיגה
וההפסקות שנקבעו בדין.
ב. נקיטת אמצעי זהירות, לצורך הבטחת ביטחון הנוסעים.
ג. קיום סדרי ביטחון ובדיקות לאיתור חפצים חשודים, בהתאם להוראות הדין הקיים.
ד. העלאה והורדה של הנוסעים, על פי כללי הבטיחות.
ה. מתן שירות אדיב ומנומס לנוסעים.

2. הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות
א. התקנת שילוט, לפני ומאחורי האוטובוס, ועליו כיתוב בולט "הסעות ילדים".
ב. פיקוח על ישיבת התלמידים במקומות הישיבה ועל היותם חגורים בחגורות בטיחות, בהתאם
למספר מקומות הישיבה.
ג. פיקוח על המתרחש באוטובוס במהלך ההסעה, ומניעת התנהגות לא בטיחותית.
ד. העלאה והורדה של התלמידים, על פי כללי הבטיחות )בין אם אוטובוס זעיר או אוטובוס( בתחנות
הסעה קבועות ומוסדרות מראש, לרבות הפעלת פנסי איתות מהבהבים בכל עת שדלתות הרכב פתוחות.
ה. בדיקה כי התלמידים ירדו מהאוטובוס והתרחקו מנתיב הנסיעה, לפני המשך הנסיעה.
ו. סריקת האוטובוס בתום ההסעה, על מנת לוודא שלא נותרו בו ילדים או חפצים.

3. טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס
א. בדיקת תקינות מערכותיו ההידראוליות והמכניות של האוטובוס, מדי יום לפני היציאה לנסיעות
ובמהלך ביצוען  )כגון: ביצוע בדיקת שמן, מים, צמיגים, בלמים, מגבים, מערכת החשמל והאורות, פעולות הפתיחה והסגירה של הדלתות וכיוצ"ב).
ב. ביצוע תיקונים קלים הדרושים לאחזקה של האוטובוס, ודיווח לממונה על תקלות או ליקוייםשהתגלו.
ג. העברת האוטובוס למוסך המורשה של הרשות המקומית, בהתאם להנחיות הממונה.
ד. מילוי פרטי תקלות בכרטיס הרכב.
ה. בדיקת האוטובוס לאחר תיקונו במוסך המורשה של הרשות המקומית, בהתאם לנהלים ולהנחיותהממונה.
ו. זיווד האוטובוס באביזרי בטיחות ובאביזרי עזר ) מטף, משולש, עזרה ראשונה, אפוד זוהר וכיו"ב).
ז. וידוא תוקפם של מסמכי הרכב רישיון הרכב, ביטוח חובה וכיו"ב והימצאותם ברכב בזמן הנסיעה.
ח. תדלוק הרכב וחנייתו בהתאם להנחיות הממונה והרשות המקומית.
ט. שטיפת הרכב ווידוא ניקיונו של האוטובוס, לרבות ניקיון סביר מבחוץ וחיטוי אחת לשנה.
י. החזרת הרכב בסיום יום העבודה למקום הריכוז של רכב הרשות המקומית.
יא. ישום מדויק ביומן הנסיעות  )כרטיס הרכב(  של הרשות המקומית מדי יום.

4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
6. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.

תכונות נדרשות לתפקיד:
שירותיות בעבודה מול קהל ועם ילדים בפרט.
ייצוגיות.
אחריות לחיי אדם.
עברית ברמה טובה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  13/12/2018  בשעה 11:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש