דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 34/2018- דרוש/ה סייע/ת מרחב- סייע/ת לימודי/ת חינוכית (60% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 25/12/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת מדור בתי-ספר באגף החינוך ומנהל/ת בית הספר.
דירוג: מנהלי 
דרגה: 4-7
היקף משרה: 60%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד
קורסים והכשרות מקצועית: סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
ניסיון מקצועי: ניסיון של שנתיים בתפקידי הדרכה או עבודה עם ילדים.
רישום פלילי: היעדר  הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  תשס"א 2001.
הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט 1969-
• עובד חינוך מחיוב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
• העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
1.הורשע בעבירה שיש בה כדאי לפגוע בביטחון המדינה
2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון  והמנהל הכללי סביר כי לאור ההרשעה זו אין העובד  ראוי לשמש עובד חינוך.
3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.

תיאור התפקיד:
ייעוד:

מתן סיוע ותגבור לצוותי ההוראה בבית הספר בתהליכי הוראה במבני הלמידה השונים: פרטני, קבוצתי, כיתתי.

תחומי אחריות:
1. מתן תמיכה למורה בפעילות הכיתתית.
2. הגשת סיוע פרטני לתלמידים.
3. השתתפות בפעילויות המורים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. מתן תמיכה למורה בפעילות הכיתתית והקבוצתית

א. מילוי משימות לשם סיוע בכיתה לתלמידים ברמות שונות על פי הנדרש על פי תכנית העבודה ובתיאום עם המורה בכיתה במבני הלמידה השונים: פרטני, קבוצתי, כיתתי.
ב. הגשת עזרה ומתן מענה לתלמידים באירועי למידה שונים חוץ כיתתיים (מרחבי למידה, סביבה מוזיקלית, חדר מחשבים וכדומה).
ג. בדיקת משימות שונות ועמידה ביעדים המוגדרים לתלמידים על פי מחוון שיינתן על ידי המורה.
ד. השתתפות ומתן עזרה בארגון אירועים שונים בחיי בית הספר והכיתות כגון: טקסים, ימי חג, ימי שיא על פי דרישת המנהל וצוות המורים.
ה. הכנת חומרי למידה רלוונטיים ומותאמים בהתאם לתוכנית השבועית שקיבל מהמורה.
2. הגשת סיוע פרטני לתלמידים
א. הוראה פרטנית בהתאם לתוכנית שנתית אישית שהוגדרה לכל תלמיד בהנחיה והדרכת הצוות הפדגוגי.
ב. תיעוד תהליכי הלמידה של התלמידים ע"פ כלים הניתנים ע"י המורה במפגשי ההוראה הפרטניים.
ג. דיווח תקופתי למורה בכיתה ולצוות הפדגוגי אחר התפקוד והתקדמות התלמידים המקבלים סיוע פרטני.
3. השתתפות בפעילויות צוות המורים
השתתפות בהשתלמויות פנים בית ספרית, ימי היערכות, ימי הורים ובאספות הורים בכיתה.
4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. עבודה עם תלמידים. 
ב. עבודה בצוותי עבודה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  25/12/2018  בשעה 11:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש