דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 04/2019- דרוש/ה סייע/ת בגן ילדים במועצה (100% משרה)- 2 משרות

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת מדור גני ילדים ומנהל/ת הגן.
דירוג: מנהלי 
דרגה: 4-7
היקף משרה: 100% (2 משרות)

דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה: 12 שנות לימוד
קורסים והכשרות מקצועית: סיום קורס סייעות המאושר ע"י משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי. סיום בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
ניסיון מקצועי:  ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות- יתרון.
רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין  תשס"א 2001.
הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר תשכ"ט 1969-
• עובד חינוך מחיוב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
• העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
1.הורשע בעבירה שיש בה כדאי לפגוע בביטחון המדינה
2. הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון  והמנהל הכללי סביר כי לאור ההרשעה זו אין העובד  ראוי לשמש עובד חינוך.
3. הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.

תיאור התפקיד:
ייעוד:
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות המועצה ומשרד החינוך.

תחומי אחריות:
1. הכנת הגן לקראת יום העבודה וארגונו בסיום יום העבודה.
2. אחריות על תחום הזנת בילדים בגן.
3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
6. תמיכה בגנן/ת במימוש תכנית העבודה של הגן.
7. החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 
1. הכנת הגן לקראת יום לימודים וסגירתו בסיום
• פתיחת שערי הגן וקבלת ילדי הגן והובלתם לפעילות המקדימה בגן.
• הכנה של חומרי עבודה ולמידה, אביזרים לפעילות הפדגוגית המתוכננת וכדומה, בהנחיית הגננ/ת.
• סיוע לגננ/ת בהכנת הגן לקראת חגים ואירועים מיוחדים.
• ווידוא הצטיידות וביצוע רכש של ציוד ניקיון בתיאום עם מנהל/ת הגן.
• סגירת הגן ונעילת שעריו לאחר ווידוא הימצאות הילדים.


2. אחריות על תחום הזנת הילדים
• גיבוש תפריט המזון בתיאום עם מנהל/ת הגן והזמנת המצרכים בהתאם.
• הכנת מצרכי המזון לקראת הזנת הילדים.
• עריכת השולחן לארוחות והגשת המזון תוך ווידוא בטיחות האוכל בהתאם להנחיות הבטיחות.
• ווידוא אכילה של הילדים בעת הגשת המזון.
• פינוי השולחן, הדחת כלי האוכל וארגון המטבח.
• ביצוע רכש של ציוד הזנה בתיאום עם מנהל/ת הגן והמועצה.


3. מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם
• תמיכה בילדים בעת הפעילות המוטורית בחצר על פי תכנית העבודה ובתיאום עם הגננ/ת.
• סיוע לגננ/ת בביצוע הפעילויות השונות עם הילדים.
• הדרכה פרטנית של הילדים לעצמאות בתחום ההיגיינה האישית (החלפת בגדים, הלבשה, רחיצה, נטילת ידיים, סיוע ביישום תכניות גמילה וכו').
• השגחה על כללי התנהלות נאותים של הילדים בעת הפעילות.


4. שמירה על ניקיון הגן וסביבתו
• השגחה על הסדר והארגון של הציוד והאביזרים בשעות השהות של הילדים בגן.
• ביצוע עבודות סדר וניקיון בחדרי הגן, בחצר, בפינת החי ובמחסן.
• שימור ותחזוקה של פינות ייחודיות בגן (צמחיה, גינה, פינת חי, פינת ליטוף, מרכזי למידה דינאמיים) וסיוע לגננ/ת בארגון הסביבה החינוכית.
• השקיית הגינה, גירוף החול בארגז החול ובחצר, הוצאת כלים מהמחסן לחצר והחזרתם למקומם.
5. סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן
• ביצוע סריקה בטיחותית וביטחונית בטרם הגעת הילדים לגן ובטרם יציאתם לחצר.
• פתיחה וסגירה של השערים ווידוא כניסה לגן רק של מבקרים מורשים.
• ווידוא פיזור הילדים בסוף היום בטרם סגירת הגן.
• הגשת עזרה ראשונה או סיוע לגננ/ת בהגשת עזרה ראשונה בעת הצורך.
• מתן התראה למנהל/ת הגן על כל ליקוי או תקלה המתגלה ברחבי הגן והזמנת שירותי תיקונים לפי הצורך.

6. תמיכה בגננ/ת במימוש תכנית העבודה של הגן
• ביצוע משימות פדגוגיות לבקשת הגננ/ת ובהתאם לתכנית העבודה בגן.
• סיוע ותיווך לילדים בעת הפעילויות המתקיימות בגן כגון יצירה, משחק, זרימה חופשית וכו'.
• סיוע למנהל/ת הגן בהכנה ובהוצאה לפועל של פעילויות מיוחדות בגן ומחוצה לו.
• השתתפות באספות הורים ובפעילויות הגן מעבר לשעות הלימודים.
• קבלת הנחיות והדרכות מאגף החינוך, בשיתוף מפקחת גנ"י והמדריכות בגן.


7. החלפת הגננ/ת בהעידרו/ה ובהיעדרות גננ/ת מחליפ/ה (במקרים חריגים בלבד)
• ביצוע התכנית הפדגוגית המתוכננת.
• דיווח לגננ/ת על ההתנהלות והאירועים בעת היעדרה.


8. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
9. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
• עבודה עם תלמידים.
• עבודה בצוותי עבודה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  28/02/2019  בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש