דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 06/2019- דרוש/ה מנהל/ת מחלקת בתי הספר באגף חינוך (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/02/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהל/ת אגף חינוך
דירוג: מנהלי מח' חינוך, דרגה: ע"פ הסכם 
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד- תנאי סף:
השכלה:
א. תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה המחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ב. תעודת הוראה.
ג. סיום בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת המינוי. עדכון השכר מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי:
עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור- 3 שנות ניסיון מקצועי לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי/על יסודי.
עבור הנדסאי רשום- 4 שנות ניסיון מקצועי לפחות במהלך 5 השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי/על יסודי.
עבור טכנאי רשום- 5 שנות ניסיון מקצועי לפחות במהלך 5 השנים האחרונות, בתחום החינוך היסודי/על יסודי.

ניסיון ניהולי:
3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:
א. שפות- עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
ב. יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה .OFFICE לרבות אקסל.
ג. הגבלת כשירות- עובד/ת חינוך מחויב/ת באישור העסקה כעובד/ת חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
אין לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
• הרשעה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
• הרשעה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
• הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על התלמידים.
• בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. ביצוע משימות תחת תלות בגורמים רבים מתוך ומחוץ לרשות.
ב. קיום מערכת יחסי גומלין עם גורמים ברשות ומחוצה לה.
ג. ריבוי משימות.
ד. מתן מענה לבעיות תחת אילוצים רב מערכתיים.
ה. עבודה בצוותי עבודה.

תיאור התפקיד:
הובלת מערך החינוך היסודי והעל יסודי במועצה בהלימה עם הנחיות משרד החינוך ובהתאם למדיניות מנהל/ת אגף חינוך במועצה.

תחומי אחריות:
1. גיבוש מדיניות החינוך היסודי והעל יסודי במועצה, בהסתמך על מדיניות משרד החינוך, כולל דרכי מעקב והערכה לעמידה ביעדים.
2. תכנון וניהול הפעילות השנתית של מערך החינוך היסודי והעל יסודי וניהול התקציב.
3. ניהול תהליך הרישום והשיבוץ של התלמידים.
4. ניהול מערך בתי הספר היסודיים והעל יסודיים במועצה.
5. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
6. ניהול תכניות ופרויקטים ייחודיים.
7. גיבוש והפעלת מערך החינוך המשלים, בשיתוף עם רכז הנוער/חינוך משלים במועצה.
8. גיבוש תכנית התפתחות האוכלוסייה במועצה, בדגש על צרכי בינוי, שינוי אזורי רישום וכיו"ב.
9. מתן מענה לפניות הציבור, תושבים, יישובים, ועדים מקומיים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
10. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה 
הישיר ומינהלת המועצה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (הקליק/י להורדה).
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  28/02/2019  בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש