דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:

מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דירוג המשרה: עו"ס.
דרגה: י'-ח'.
היקף המשרה:  100%.

דרישות התפקיד – תנאי סף:
א. השכלה:  תואר ראשון בעבודה סוציאלית
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
ג. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

תיאור המשרה ודרישות התפקיד:
1. טיפול במקבלי השירות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, על ידי ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות המקצוע
2. מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה.
3. משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
4. מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.
5. מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
6. נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.
7. מבצע את עבודתו לפי תוכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.
8. מנהל רישום ומעקב אחר תוכניות הטיפוליות ומדווח לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
9. משתתף בועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו
10. מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

דגשים לתיאור תפקיד עו"ס לטיפול בבעלי מוגבלויות כולל טיפול באוטיסטים
11. ריכוז התחום בעבודה מול הפיקוח המחוזי. 
12. טיפול בהכרה במשרד הרווחה ומתן תזכורת למשפחות להמצאת הדו"חות הנדרשים לחידוש הכרה בשירותים השונים. 
13. פיתוח שירותים ומענים לטובת האוכלוסייה.
14. הסדרת ההסעות למרכזי טיפול שונים. 
15. השתתפות בימי עיון ובהשתלמויות לצורך ביסוס והעמקת הידע המקצועי בתחום.  
16. בניית תוכניות התערבות שיסייעו למשפחות בהתמודדותם עם גידול ילד עם מוגבלות.  
17. טיפול במינוי אפוטרופסות. 
18. הכנה וליווי של המשפחות בתהליך לקראת סידור בנם/בתם במסגרת דיור. 
19. מעקב אחר פונה השוהה במסגרת חוץ-ביתית והמשך הליווי של המשפחות.
20. ניהול ומימוש התקציב המוקצה לרשות המקומית לטובת שירותים ומענים לאוכלוסייה.   
21. סיוע לפונים במיצוי זכויות.    
22. פעילות לאיתור מוקדם של פעוטות וילדים עם מוגבלות.
23. מתן הדרכה והכוונה לעובדי סמך מקצועי (סייעות שילוב או מטפחים אישיים).  
24. מתן מענה לפניות הציבור, תושבים, יישובים, ועדים מקומיים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים.
25. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

26. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

דרישות נוספות:
א. רצוי ניסיון בתחום העבודה הקהילתית.
ב. חייב להשתתף בהשתלמויות וקורסים בתחום תפקידו.
ג. יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה .OFFICE -

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 19.3.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש