דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 19/2019- דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת בשירות הפסיכולוגי חינוכי במועצה (50% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/03/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
אגף: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת השירות הפסיכולוגי
דרוג: פסיכולוגים
דרגה: 37-40
היקף משרה: 50% (2 משרות)


דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה:
בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח- 1958 או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י ועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל.
או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודת גמר (תזה), או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד. 

כשירות מקצועית:
1. רישיון מקצועי/תעודת מקצוע – רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות, רצוי רישום בפנקס המומחים של משרד הבריאות כפסיכולוג חינוכי מומחה.
2. רישיון נהיגה.
3. היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א.
4. יכולת ניידות.

שפות: עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

תיאור התפקיד:
ייעוד

מתן שירותים פסיכולוגים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.

תחומי אחריות:
1. מיפוי והערכת צרכים בתחום בריאות הנפש של תלמידים במסגרות חינוכיות המקבלות שירות פסיכולוגי חינוכי ובאופן המותאם לקבוצת הגיל (גנים, יסודי, על יסודי).
2. מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך, למשפחות תלמידים ולגורמים רלוונטיים.
3. תכנון התערבויות פסיכולוגיות חינוכית בהלימה עם צרכי המסגרת החינוכית.
4. ייעוץ והיוועצות לצוותי חינוך לקידום בריאות נפש ורווחה נפשית ברמת המערכת וברמת הפרט.
5. התחומים הנמנים בסעיפים 4-7 ניתנים באופן מותאם בשעת חרום.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:
מתן שירותים פסיכולוגיים-חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים רלוונטיים במסגרות של חינוך רגיל ובמסגרות של חינוך מיוחד:
א. זיהוי ואתור צרכים של המסגרת החינוכית ושל אוכלוסיית היעד במסגרת החינוכית לקידום בריאות נפש של תלמידים.
ב. גיבוש תוכנית עבודה שנתית לביצוע התערבויות פסיכולוגיות חינוכיות במסגרות בהתאם לצרכים שאותרו.
ג. ביצוע הערכות פסיכולוגיות וטיפול פסיכולוגי בילדים כולל טיפול בילדים בסיכון.
ד.  הכנת חוות דעת מקצועיות בעקבות ביצוע הערכה פסיכולוגית.
ה. הדרכה, ייעוץ וטיפול פסיכולוגי להורים ולמשפחות של תלמידים.
ו. ייעוץ פסיכולוגי והיוועצות למנהלי מסגרות חינוך ולצוותיהם.
ז.  השתתפות בוועדות בין מקצועיות במסגרות חינוך.
ח.  השתתפות בוועדות על פי חוק (שילוב, השמה) בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ולהנחיות שפ"י.
ט. הדרכת צוותי חינוך וצוותים טיפוליים בתחום ילדים ובני נוער בסיכון.
י. ייזום התייעצויות מקצועיות עם גורמים שונים )עובדים סוציאליים, תחנות לבריאות הנפש, רופאים, מטפלים פרה-רפואיים וכדומה.
יא. התערבות מערכתית ו/או פרטנית בתוכניות מיוחדות במסגרת שירות פסיכולוגי מורחב ביוזמת השפ"ח ו/או הרשות המקומית ועל פי הנחיות שפ"י.
יב.  מתן הדרכה, קונסולטציה וליווי לצוותים פדגוגיים ולהורים בכל הנוגע לטיפול בתלמידים להבטחת המיטביות ובריאות.
יג.  השתתפות בהערכות מסגרות חינוך לחרום בכל הנוגע לבריאות נפש של תלמידים.
יד. השתתפות בהכנת צוותים חינוכיים וטיפוליים לפיתוח חוסן ולהתמודדות במצבי חרום.
טו. טיפול פסיכולוגי פרטני/ קבוצתי בילדים ובהוריהם במצבי טראומה ו/או משבר.
טז. יישום ידע פסיכולוגי עדכני בעבודתו השוטפת במסגרות בהסתמך על רענון ידע והתעדכנות מקצועית.
יז. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
יח. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
יט. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.

במשרה תינתן עדיפות לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ו-1956, או לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגות נכות), התש"ל-1969

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 19.3.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש