דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/07/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת יחידה ביקור סדיר
דרוג: חינוך נוער וקהילה 
דרגה: לפי השכלה
היקף משרה: 100%


דרישות התפקיד – תנאי סף:
השכלה:
1. בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.
2. בעל/ת תעודת הוראה


ניסיון מקצועי:
הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות.
או:
ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער.
יישומי מחשב: יכולת עבודה בסביבה עתירת טכנולוגיה הפעלת מחשב ושליטה בתוכנות ה- OFFICE.
רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א-2001.


מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
1. עבודה עם קטינים.
2. עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
3. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
4. נסיעות מרובות במסגרת התפקיד.


תיאור התפקיד
יעוד: עובד/ת הרשות המקומית ששר החינוך הסמיכו/ה לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.

תחומי התפקיד:
1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.
2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.
4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
5. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחומי עיסוקו.
6. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר, מנהלת מחלקת חינוך ומנהלת המועצה.


פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה
א. איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה שלא בוצע עבורם רישום למסד חינוכי.
ב. יצירת קשר עם משפחות הילדים שנרשמו אך לא הופיעו לביה"ס.
ג. יזום ופתיחת תהליכים משפטים לצורך אכיפת חוק לימודי חובה ועל פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך- 1960 בתיאום עם עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול השגחה) והלשכה המשפטית של רשות החינוך המקומית.
ד. מעקב אחר התנהלות התיקים המשפטים ,השתתפות בדיוני בית המשפט ומתן חוות דעת בהליך פלילי נגד הורי הילד\ נער שלא למד בבית הספר באופן סדיר (סעיף 4 ב לחוק לימודי חובה).
ה. פניה לכל הגורמים המטפלים בתלמיד לקביעת דרכי התערבות חינוכית ולחלוקת תפקידים.
ו. ריכוז הפניות "לפטור" ומעקב אחר התפקוד התלמיד לאחר אישור הפטור על ידי הגורם המוסמך במשרד החינוך, שר החינוך , המנהל הכללי או מנהל המחוז.
ז. השתתפות בהליך הקליטה, של תלמיד בשל הרחקה או העברה של תלמיד או שיבוץ תלמיד בעקבות הליך הרחקה או העברה.

2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים.
א. איתור מוקדם של תלמידם בסכנת נשירה לרבות באמצעות הצלבת רשימות רישום מול הגעה בביה"ס וקיום סיורים באתרים מועדים לילדים משוטטים.
ב. איפון וזיהוי המקור לנשירה על מנת להפנות לטיפול הגופים הרלוונטיים.
ג. קיום פגישות עם  ההורים ותלמידים בסכנת נשירה או נושרים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים ( פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, קציני מבחן, מורים ומנהלי בתי ספר וכד).
ד. מעקב, בקרה ודיווח למפקח למניעת נשירה במשרד החינוך על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד שהוגדר בסכנת נשירה.
ה. יזום ויישום תוכנות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה ומעקב אחר יישומה.
ו. טיפול בתלמידים שנשרו ובכלל זה יעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות , על ידי תיווך בין הגורמים השונים ותיאום עם אגף שחר.
ז. השתתפות בצוות בין- מקצועי לדיון בתלמידים מאתגרים שבסכנת נשירה במטרה לאתר דרכים למניעת נשירה או למצוא עבורם חלופות לימודיות או תעסוקתיות.
ח. מעקב ו\ או השתתפות בוועדות השמות הדנות בתלמידים מאתגרים בסכנת נשירה המטופלים ע"י הקבסי"ם.

3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים
א. איתור נתונים אודות היעדרות של תלמידים מבתי ספר.
ב. הצלבת מידע אודות היעדרות עם מידע רלוונטי מהגורמים השונים ברשות ובמשרד החינוך.
ג. גיבוש תוכנות ביקורים חודשיות בבתי הספר לשם מעקב אחר נוכחות התלמידים בתיאום עם מנהלי בתי הספר.
ד. עריכת ביקורים בבתי הספר לשם מעקב אחר נוכחות התלמידים בתאום עם מנהלי בתי הספר
ה. קיום קשרי עבודה עם המפקח והמדריכים למניעת נשירה.
ו. קיום קשר עם כל הגורמים המטפלים בתלמיד- הקב"ס כמתחלל מקרה(case manger)נמצא בקשר שוטף עם הגורמים הבאים: עו"ס פסיכולוגים קציני מבחן, עובדי קידום נוער ועוד, לקביעת ותיאום דרכי התערבות ולחלוקת התפקידים.

4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת
א. ריכוז דיווחים על מעבר תלמידים  ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.
ב. מעקב אחר קליטתם של תלמידם העוברים ממסגרת ברשות למסגרת מחוץ לרשות.
ג. דיווח לרשות אחרת אילה עבר התלמיד שבטיפולו להמשך טיפול ומעקב.
ד. קיום מפגשים קבועים בין המחנכים , ההורים והתלמיד.
ה. התאמת חלופות חינוכיות אפשרית לתלמיד.
ו. מעקב אחר התלמידים שלא נמצאו להן מסגרות חלופיות לאחר החלטת ועדת השמה.ייצוג הצרכים של התלמיד בתהליך מעבר.

5. יעוץ והניגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.
א. הפצת איגרת מידע בנושא הביקור הסדיר ודרכי פעולה בתחילת כל שנה לבתי ספר.
ב. השתתפות בישיבות הערכות בתחילת שנה והצגה בפני המנהל וצוות בית הספר את חוק לימוד חובה ואת נהלי העבודה עמו בשיתוף המפקח על מניעת נשירה.
ג. השתתפות בוועדות התמדה והכוון לצורך מעקב אחר שיבוצם של כל התלמידים גם בעת חופשת קיץ.
ד. מתן חוות דעת בישיבות ועדות מקצועיות השונות בקהילה ודיווח אודות התלמידים שבטופול.
ה. הנגשת מידע רלוונטי, זכיוית וחובות למנהלי בית הספר ולהורים
ו. השתתפות בהכשרות והשתלמות- הקב"ס נדרש לשתף באופן שוטף בהכשרות ובהשתלמות הנוגעות לתחום עיסוקם הרחב של הרשות ושל משרד החינוך. הקב"ס נדרש להיפגש על פי הצורך עם הממונים לביקור סדיר והמנחים המחוזיים של המשרד.

ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
להמעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 16.7.2019 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש