דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 39/2019- דרוש/ה לתפקיד מנהל/ת יחידת החינוך הקדם יסודי

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 04/11/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: חינוך
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת חינוך
דרוג: הסכם מנהלי מחלקות חינוך
דרגה: ע"פ הסכם מנהלי מחלקות חינוך
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד- תנאי סף:
א. השכלה: בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי/טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
ב. בעל/ת תעודת הוראה.
ג. המועמד/ת הנבחר יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס האמור.
ד. ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, בתחום החינוך הקדם יסודי.
ה. ניסיון ניהולי של 5 עובדים או יותר במשך 3 שנים לפחות.

דרישות התפקיד – דרישות נוספות
א. שפות: עברית ברמה גבוהה.
ב. יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות OFFICE.
ג. עבודה בשעות לא שגרתיות.
ד. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
ה. רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

תיאור התפקיד
ייעוד: ניהול מערך מוסדות החינוך לגיל הרך והפעלתם באופן שיאפשר התפתחות נאותה ותקינה של ילדים במסגרת הקדם יסודי 

תחומי אחריות:
1. ניהול מערך פעילות גני הילדים.
2. רישום ושיבוץ לגני הילדים.
3. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך.
4. ניהול מערך קייטנות הקיץ.
5. ניהול ההון האנושי במערך.
6. מתן מענה לפניות הציבור, תושבים, יישובים, ועדים מקומיים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
7. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה , עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:
1. ניהול מערך פעילות גני הילדים
א. גיבוש והתווית המדיניות מוסדות החינוך לגיל הרך בשיתוף המפקח על גני הילדים ומנהל  אגף החינוך והטמעת המדיניות בגני הילדים.
ב. הכנת תכנית עבודה שנתית ליחידת גני הילדים בהלימה עם מדיניות אגף החינוך, בתיאום עם מנהל חינוך ובשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
ג. פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים לתוכנית שהוגדרה, בתיאום עם מנהל חינוך ברשות.
ד. מעקב אחר מימוש התקציב ומניעת חריגות.
ה. זיהוי הנחיצות להקמת גן ילדים חדש, גיבוש תוכנית והגשתה לאישור, השתתפות בגיבוש צוות הגן, התייעצות עם נציגי הורים למיפוי הצרכים ואפיון בית הספר המבוקש בתיאום עם מנהל הפיתוח והבינוי במשרד החינוך.
ו. ביצוע ביקורים בגני הילדים לשם פיקוח על התפעול השוטף והתחזוקה
ז. בחינת בקשות לרכש או תחזוקה ממנהלי הגן והעברתן למנהל הרכש, התאם לתקציב המוסד.
ח. ליווי ומעקב אחר רכש ועבודות תחזוקה בהיקפים גדולים  (כדוגמת שיפוצי קיץ) בתיאום עם מנהל הרכש.
ט. הפקת דו"חות ונתונים אודות מוסדות החינוך לגיל הרך.
י. טיפול ברכש למערך בכלל ולמוסדות החינוך הקדם יסודי בפרט.

2. רישום ושיבוץ לגני הילדים
א. שליחת מידע ופרסום אודות הרישום ומועדיו להורים.
ב. קביעת דרגה לתשלום שכר לימוד לנרשמים לגן טרום חובה בהתאם להנחיות משרד החינוך.
ג. וידוא תקינות הטיפול בתהליך הרישום, בין אם מתבצע באמצעות קבלת קהל ובין אם מתבצע באמצעות האינטרנט.
ד. פיקוח על תהליך התשלום.
ה. קליטה ומיון של טפסי ההרשמה ושיבוץ הילדים בגנים בהתבסס על בקשות ההורים, אזורי המגורים ומרחק הגן מאזורי המגורים וקביעת מענה לבקשותיהם.
ו. דיון בערעורים על השיבוץ ומתן מענה לפניות ההורים בנושא זה.

3. קידום המענה הפדגוגי והחברתי במערך
א. מעקב אחר הטיפול בילדים בעלי קשיים מסוגים שונים ובפרט ילדי החינוך המיוחד, בשיתוף מלא עם מפקחי משרד החינוך.
ב. פיקוח על יישום תכניות העבודה השנתיות ועמידה ביעדים הפדגוגיים שהוגדרו.
ג. קיום מפגשים תקופתיים עם מנהלי יחידות החינוך השונות לצורך מתן מענה הולם ורציף לתלמידים המסיימים את מערך החינוך הקדם יסודי בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם.
ד. בניית תכנית העשרה שנתית ("סל אירועים") לכל גני הילדים לא יאוחר מחודש אוגוסט, על פי תכנית משרד החינוך ושמירה על איזון תקציבי בתום שנת הלימודים. -
ה. ייזום פעולות ויצירת קשרי עבודה עם המגזר השלישי וחברות עסקיות לטיפוח הקשר בין  ילדי הגן לקהילה. 

4. ניהול מערך קייטנות הקיץ
א. תכנון והכנת תכנית לקייטנות הקיץ בגני הילדים, לקראת פתיחתן בחודש יולי.
ב. קביעה והקצאת תקציב לתוכנית הקייטנות, ווידוא עמידה ביעדים.
ג. הפקת דו"ח הכנסות מול הוצאות של הקייטנות.
ד. שיבוץ כח אדם לניהול ותפעול הקייטנה.
ה. פרסום מכרזים, קבלת הצעות מחיר והתקשרות עם ספקים, בתיאום עם מנהל אגף החינוך ומנהל הרכש.
ו. וידוא גביית תשלום עבור ההשתתפות בקייטנות והעברת התשלומים לאגף הכספים.
ז. תגבור וליווי ארגוני בהפעלת הקייטנות.


.5 ניהול ההון האנושי במערך
א. ביצוע מעקב ובקרה של נוכחות גננות וסייעות בגני הילדים והופעתן הסדירה בהתאם לשעות פעילות הגן.
ב. ייזום השתלמויות לטיפוח הצוות המקצועי בגני הילדים (סייעות).
ג. גיוס, מיון ושיבוץ סייעות במילוי מקום במהלך השנה ובחודשי הקיץ, בתיאום עם מנהלת משאבי אנוש.
ד. העברת עובדים בתוך המערך בהתאם לצורך.

6. מתן מענה לפניות הציבור, תושבים, יישובים, ועדים מקומיים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצאי הפנייה אפשריים, בכל שעות הפעילות ומחוצה להם, לאורך כל השנה.
7.
8. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, עפ"י הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.
 

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
*המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  4.11.19 בשעה 15:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il  או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' עדי לב, מ"מ מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

עדי לב
מ"מ מנהלת משאבי אנוש