דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 28/01/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 02/2018 (כללי)

למתן שירותי מחשוב, תקשורת וטלפוניה במועצה

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
יום ד', 07/02/18 עד השעה 13:00.
ישיבת  הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 22/01/18 בשעה 13:00, בבניין המועצה.
הליכי המכרז הסתיימו. מסמכי המכרז הוסרו מהאתר, ניתן לעיין בהחלטה באתר המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 1,000  ₪ (לא יוחזרו).

לפרטים: גב' ליאת פרמון  

טל: 08-9274035/ 052-2166811

מייל: liatf@gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום א',  28/01/18 בשעה 10:00.

הודעה על שינוי תנאי סף ועדכון מועדים במכרז 

המועצה האזורית גזר מודיעה בזאת על שינוי בתנאי סף 4.2 במכרז. להלן נוסח תנאי הסף:
מציע שהינו בעל ניסיון קודם במתן שירותי תחזוקת מערכות מחשוב הכוללים בין השאר, תפעול, תחזוקה ושדרוג של תשתיות מחשוב ותקשורת, תמיכה והדרכה עבור 2 רשויות מקומיות וכן עבור 10 בתי ספר (לפחות) במהלך ה-5 שנים האחרונות.  ככל שהמציע נתן שירות לרשות מקומית אשר במסגרת שירות זה ניתן שירות לבתי הספר, יש לפרט את כל בתי הספר להם ניתן השירות.
להוכחת האמור יצרף המציע  רשימת ממליצים כולל פירוט של התאריכים בהם ניתנו השירותים שניתנו לממליצים אלו, סוגי השירותים שניתנו על ידו לממליץ, כמות המחשבים, שם איש קשר  ופרטי יצירת קשר כמפורט בנספח ו'2.
יתר הוראות המכרז ותנאי הסף – ללא שינוי
מועד ישיבת הבהרות (חובה) - יום רביעי, בתאריך 24 לינואר 2018  בשעה 13:00
ניתן להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך 28/01/18 בשעה 10:00.
לפרטים:
מנהלת הרכש – ליאת פרמון טל': 08-9274035