דלג לתוכן העמוד

02/2019 לקבלת הצעות למתן שירותי קהילות תומכות לאזרחים וותיקים בתחום שיפוט המועצה

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 07/01/2019 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

מכרז פומבי מס' 02/2019(כללי)

לקבלת הצעות למתן שירותי קהילות תומכות לאזרחים וותיקים בתחום שיפוט המועצה

הודעה על שינוי תנאי סף 
המועצה האזורית גזר מודיעה בזאת על שינוי בתנאי סף 3.1 ו-3.2 להלן נוסח תנאי הסף:
3.1 המציע הינו בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות במהלך החמש השנים האחרונות במתן שירותי קהילה תומכת, בהיקף של  200 בתי אב מנויים לפחות במצטבר בכל אחת מהשנים, במסגרתו הופעלו השירותים הבאים , כמפורט להלן- 

3.1.1 שירותי מוקד מצוקה במשך 24 שעות ביממה כולל אספקת יחידת לחצן מצוקה. שירותי המוקד הופעלו ישירות על ידו או באמצעות חברה חיצונית.
3.1.2 שירות יעוץ רפואי טלפוני.
3.1.3 הפעלה חברתית.
3.1.4שירותי אב בית.  
3.1.5 שירותים רפואיים נוספים כגון  שירותי רופא, שירות אמבולנס. (סעיף זה אינו חובה ואולם תינתן עדיפות לבעלי ניסיון באספקת שירותים אלו).
על המציע לצרף להצעתו המלצות מגופים להם סיפק שירותים כאמור וכן ימלא המציע כנדרש את נספח ניסיון המציע.
3.2 המציע הפעיל באמצעותו או באמצעות התקשרות עם חברה חיצונית 24 חודשים רצופים לפחות במהלך ה-5 שנים האחרונות, מוקד הכולל מערכת מחשוב תקשורת ומוקדנים המאיישים את המוקד 24 שעות ביממה והם בעלי הכשרה המאפשרת מתן תשובה הולמת ללקוחות התכנית. המציע יצרף להצעתו הצהרה של המציע, בנוסח המצורף כנספח ט' למסמכי המכרז. 
במקרה של התקשרות חיצונית, יש לצרף בנוסף אישור של החברה החיצונית כי היא מספקת שירותי מוקד עבור המציע וכי תמשיך לספק שירותים אלו למציע ככל שהמציע יזכה במכרז זה.
יתר הוראות המכרז ותנאי הסף – ללא שינוי
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז -
יום ב',14/01/2019  עד השעה 13:00.
ישיבת הבהרות (חובה) תתקיים בתאריך 06/01/2019 בשעה 14:30, בבניין המועצה.

עלות רכישת מסמכי המכרז- 500 ₪ (לא יוחזרו).
לפרטים: גב' אביגיל אנגלמן   
טל: 054-3328638/ 08-9274067.

מייל: avigaile@Gezer-region.muni.il
ניתן להעביר שאלות הבהרה למייל האמור לעיל  עד ליום ב',  07/01/19 בשעה 17:00.