דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 05/2018- דרוש/ה מפקח/ת בנייה בוועדה המקומית לתכנון ובנייה (100% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
כפיפות ארגונית: מהנדס המועצה
דרוג: הנדסאי/מח"ר 
דרגה: 36-39
היקף משרה: 100%

דרישות התפקיד – תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע״י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו״ל בהנדסת בניין או אדריכלות, או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 באותם תחומים.

דרישות נוספות:
א. המפקח יחויב לסיים בהצלחה- קורס הכשרה למפקחים על הבנייה, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו. 
ב. רישיון נהיגה בתוקף.

ניסיון מקצועי:
א. עבור בעל תואר אקדמי בהנדסת בניין או אדריכלות- לא נדרש. 
ב. עבור הנדסאי רשום- שנה אחת של ניסיון מקצועי בתחום תכנון ובניה.
ג. עבור טכנאי רשום- שנתיים ניסיון מקצועי בתחום תכנון ובניה.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
א. בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.
ב. עבודה בשעות לא שגרתיות.
ג. עבודת שטח ונסיעות מרובות.
ד. יכולת עמידה בלחצים.

תיאור התפקיד:
פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון.

תחומי אחריות:
1. פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון.
2. איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון.
3. מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובניה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

1. פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון 
א. ביצוע סיורים בשטח, במרחב שבאחריותו, לרבות ביקורים באתרי בנייה בכל אחד משלבי הבנייה, לצורך בדיקה ובחינה האם הבנייה )לרבות תוספות בנייה( מתבצעת בהתאם לתוכניות והיתרי הבנייה המאושרים.
ב. הכנת חוות דעת מקצועיות, על סמך הביקורים בשטח, ביחס לבקשות להיתרי הבנייה
ג. תיעוד והכנת דו"חות )ביקורת, מצב הבנייה, ביצוע, פיקוח(, כולל הזנת הנתונים ודוחות הפיקוח למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה. 
ד. העברת ממצאים למפקח הבכיר )חוקר( ככל שהתגלה חשד לביצוע עבירה. 
ה. ביצוע בדיקות יזומות בשטח, לאישור או אי-אישור טפסים והיתרים בהתאם לתקנות והעברתם לבעלי התפקיד או היחידות הרלוונטיות ברשות המקומית ולממונה. 
ו.  סיוע לגורמי האכיפה באיסוף ממצאים ומעקב אחר צווים. 
ז.  מתן עדות בבית המשפט, בנושאים הקשורים לתחומי אחריותו.

2. איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון 
א. הכנה והגשת חוות דעת מקצועיות בנושאי רישוי והצגתן בישיבות וועדות שונות, הקשורות לתחומי אחריותו, ובהתאם להנחיות הממונה. 
ב. ביצוע סקרי בנייה ושימושים.
ג.  הכנת דו"חות יומיים ותקופתיים על ביצוע פעולות הפיקוח בוועדה המקומית (גם במקרה ואין חריגה/עבירה על החוק), כולל הזנת הנתונים ודוחות הפיקוח למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה. 
ד. עיבוד וניתוח נתונים שונים, הכנת ניירות עמדה ומצגות. 
ה. ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

3. מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה 
א. בדיקת תלונות ציבור.
ב. קבלת קהל ומתן מענה לפניות/בקשות/תלונות המופנות אליו.

4. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר ומנהלת המועצה.

5. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.

6. ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.


לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (לחצו כאן להורדה)
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  16/02/2018 בשעה 10:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש