דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 02/2018- דרוש/ה מדר"צ (מדריכ/ה-ראש צוות) במחלקת רווחה ושירותים חברתיים (75% משרה)

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 16/02/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

תואר המשרה/התפקיד: מדר"צ (מדריכ/ה- ראש צוות)
כללי:
מחלקה: רווחה ושירותים חברתיים.
כפיפות ארגונית: מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.
דירוג המשרה: עו"ס
דרגה: ז'-ה'
היקף משרה: 75%

דרישות התפקיד- תנאי סף:
א. השכלה: עו"ס בעל/ת תואר בוגר/ת בעבודה סוציאלית.
ב. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים. 
ג. רישום פלילי היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
ד. ותק מקצועי של למעלה מ-3 שנים בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.
ה. בוגר/ת קורס מדריכים/ ראשי צוות או סיום לימודי מ.א במגמת הדרכה מוכרת וקבלת תעודת מדריך מוסמך מהמשרד.

תיאור התפקיד:
- חבר/ה בצוות הבכיר של המחלקה.
- ממונה על עו"ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות.
- הנחייה, הדרכה וייעוץ לעו"ס בעבודה המקצועית ובמקרים מיוחדים, באישור מנהלת המחלקה, תיאום הדרכה/ייעוץ מקצועיים.
- הנחיית העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.
- הנחייה והדרכת צוות העובדים בקביעת אוכלוסיית היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם.
- הערכה תקופתית בכתב הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות (לפחות אחת לשנה).
- אחריות על פיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהלת תוך התאמה לצרכי אוכלוסיית היעד.
- אחריות לתאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור, בהתאם להחלטת מנהלת המחלקה.
- יוזמה של פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה באזור בהתאם לצורך, עיסוק בטיפול ישיר והחלפת עו"ס חברי צוות בהעדרם.
- אחריות על מתן השרות ע"י הצוות לפונים ואוכלוסייה באזור גאוגרפי מוגדר.
- שותפות בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד.
- אחריות לביצוע תכנית העבודה של המחלקה.
- אחריות למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.
- אחריות לתכנון ארגון, ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
- אחריות לתפקיד מקצועי ומנהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.
- אחריות לתכנון התקציב, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצוע תקין.
- הגשה למנהלת המחלקה, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות ולניצול הזמן. 
- ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים הישירים והנחיות הנהלת המועצה.
- זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודת המועצה, בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.
- ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):

1. שאלון אישי (לחצו כאן להורדה) 
2. קורות חיים.
3. תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).
על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  16/02/2018 בשעה 10:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030 

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש