דלג לתוכן העמוד

מכרז מספר 11/2018- קול קורא להגשת מועמדות לרב יישוב ישרש במועצה האזורית גזר

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים עלות רכישת מכרז
מס מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 26/04/2018 תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: עלות רכישת מכרז: 0 (לא יוחזרו)

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה או

להורדת המכרז לעיון בלבד לחצו כאן

כללי:
מחלקה: דת
דרוג: רבנים
דרגה: רב יישוב
היקף המשרה: 100%.

דרישות התפקיד- תנאי הסף להגשת המועמדות:
1. בעל תעודת כושר והסמכה מתאימה מהרבנות הראשית לישראל לכהן כרב ישוב/שכונה.
2. התחייבות הרב המועמד להוראות חוזר המנכ"ל המיוחד לעניין העסקת רבנים במועצות האזוריות 
    מינואר 2014 באופן מלא, וכן להנחיות המשרד.
3. בעל ידע הלכתי תורני מעמיק ורחב.
4. ניסיון מוכח בעבודה ציבורית ובחיי קהילה.
5. מגורים ביישוב ישרש.
6. היכרות עם המגזר הכפרי/ציבורי- יתרון.
7. רקע בעבודה חינוכית- יתרון.
למען הסר ספק יובהר כדלקמן:
• הליכי הבחירה שיתקיימו למועמדים יהיו בשלב ראשון לצורך הכנת רשימת כשירים לכל ישוב עם דרוג של המועמדים בתוך רשימת כשירים.
• בהתאם להסכמות בין משרדי הממשלה,  איוש המשרה בפועל יתבצע רק לאחר מתן פסק דין שמקבל את עמדת המדינה בעתירה העומדת בעניין יישום הוראות חוזר בעניין רבני התיישבות, או המנכ"ל בעניין רבני ההתיישבות, או קבלת החלטה מוסכמת במסגרת הליכי הגישור שתאפשר את יישום הוראות חוזר המנכ"ל כאמור.
ככל שלא תתקבל עמדת המדינה בהליך המשפטי או לא תושג החלטה מוסכמת בהליך הגישור לא תאויש המשרה על ידי מי מרשימת הכשירים.
• ניתן יהיה לאייש את המשרה עד חודשיים לפני מועד הבחירות לרשויות המקומיות. במידה ולא יאויש התפקיד עד חודשיים לפני מועד הבחירות, לא יאויש התפקיד, והמועצה האזורית שתיבחר בהסכמת הועד המקומי רשאים להחליט למנות את המועמד ברשימת הכשירים לתפקיד או לפנות לקיומו של הליך בחירה מינוי חדש.
• בכל מקרה תוקפה של הרשימה יהיה שנה לכל היותר. בתום התקופה יידרשו הליכי בחירה חדשים.

תיאור התפקיד:
ניהול וריכוז תחום הדת ועבודת הקודש ביישוב, ריכוז עבודת המשרתים בקודש ביישוב ושימוש כסמכות רוחנית והלכתית מול הגורים הרלוונטיים ביישוב ומחוצה לו.

תחומי אחריות:
1. ניהול עבודת הקודש ביישוב וריכוז עבודת המשרתים בקודש, בתיאום עם רב המועצה. 
2. סמכות רוחנית והלכתית ביישוב.
3. גיבוש, מעקב ודיווח אחר יישום תכנית העבודה בתחומי עבודת הדת ביישוב.
4. ריכוז ופיקוח על תשתיות הדת ביישוב- עירובין, כשרויות, מקווה וכיוצ"ב.
5. פיקוח אחר עובדי הדת ביישוב.
6. מתן מענה לכל סוגי הפניות בתחומי הדת והקודש, על כל סוגיהם, בשעות הפעילות ומחוץ להם, כל ימות השנה.
7.סיוע בחירום בתחומי פס"ח (ע"פ פק"ל) ובתחומי הדת והקודש.
8. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט הנוגעים לתחומי הדת ביישוב, בתיאום עם רב המועצה.
9. זמינות וכוננות (טלפונית ופיזית ובכל צורה שתידרש) למתן מענה וטיפול בכל הנוגע לעבודה, 
    בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, לצרכי שגרה וחירום.

לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש (להלן: "המסמכים הנדרשים"):
1. שאלון אישי (להורדה לחצו כאן) 
2. קורות חיים.
3. תעודות בהתאם לדרישות המשרה.
4. המלצות (במידה וקיים).

על המעוניינים העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל המסמכים הנדרשים לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום 26/04/2018 בשעה 10:00 באמצעות הגשה למייל jobs@gezer-region.muni.il או לפקס 08-9274019 או לידי הגב' רחלי משה, מנהלת משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי מ.א גזר בבית חשמונאי, בשעות הפעילות הקבועות.
מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.
דרכי התקשרות: טלפון 08-9274030

רחלי משה
מנהלת משאבי אנוש