הנחיות מרחביות של הוועדה 
אושרו בוועדת משנה מספר: 20170003, מיום: 05/03/2017

1. יש לתכנן חניות צמודות ולא עוקבות. 

עדכון ההנחיות המרחביות של הוועדה 
אושרו בוועדת משנה מספר: 20170004, מיום: 07/05/2017

1. לא ניתן יהיה לתכנן את משטחי החניה לבית המגורים על גבי תחום החצר האנגלית. 
2. חלונות אוורור המרתף לא יפנו לכיוון משטחי החניה המתוכננים, וזאת על-מנת למנוע פליטת גזים למרתף. 
3. לא יתוכנן פתח יציאה ממבנה הגובל עם תחום משטחי החניה.