בהתאם לסעיף 130א לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),  התשי"ח- 1958, המועצה האזורית תבחר ועדת ביקורת לוועד המקומי, מבין תושבי הישוב אשר אינם חברי ועד מקומי, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
ועדת הביקורת תכלול 3-5 חברים, שימונו על ידי מליאת המועצה, ותפקידם הוא לבקר את פעילות הוועד המקומי והתנהלותו הכספית ולהגיש דו"ח מסכם אחת לשנה.
 
תנאי סף:
  • המועמד אינו קרוב משפחה של חבר/ה בוועד המקומי.
  • המועמד אינו מועסק על ידי הוועד המקומי, חבר מליאת המועצה או עובד במועצה,
    ואינו קרוב משפחה של אחד מהם.
  • המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי.
  • למועמד אין חוב כספי בשל אי תשלום ארנונה לוועד המקומי כהגדרתו בס' 120(10) לפקודת העיריות.
  • לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת.
  • תושבים המעוניינים להציע את מועמדותם מתבקשים למלא את השאלון מצורף עד ליום ב' 17/6/2024.
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות אל ליאורה יפרח, מנהלת מחלקת היישובים, בדואר אלקטרוני [email protected]


1. האם הנך מועסק על ידי הוועד המקומי? (חובה) שדה חובה

2. האם הנך עובד במועצה האזורית גזר? (חובה) שדה חובה

3. האם קיימת קרבת משפחה בינך לבין מי מחברי הוועד המקומי? (חובה) שדה חובה

4. האם קיים חוב כספי בגין אי תשלום ארנונה לוועד המקומי? (חובה) שדה חובה

5. האם מתקיים ניגוד עניינים העלול לפגום בתקינותה של עבודת הביקורת? (חובה) שדה חובה