מועצה אזורית גזר בשיתוף מפעל הפיס מזמינים ארגונים (מלכ"רים) הפועלים או המעוניינים לפעול ברשות, להגיש בקשה לרשות להקצאת מלגאים.ות לפעילות התנדבותית בת 140 שעות שתופעל ע"י הארגון ברשות בשנת הלימודים תשפ"ה בתמורה להשתתפות במיזם.

המיזם מעניק מלגות לימודים על סך של 10,000 ₪ לכל סטונדט/ית. מחצית מהסכום תמומן באמצעות מגיש הבקשה או באמצעות מגיש הבקשה והרשות על פי חלוקה שתסוכם מראש ומחציתו השנייה של הסכום תמומן ע"י מפעל הפיס (matching מלא(.

תנאי סף

 1. הארגון המבקש הינו מלכ"ר, מאוגד כעמותה או חל"צ המחזיק באישור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה – יש להמציא אישור ניהול תקין ואישור סעיף 46 לתרומות.
 2. הארגון ערוך לקלוט מתנדבים שהנם סטודנטים, העומדים בכל התנאים המפורטים בקול קורא של מפעל הפיס (ראה נספח א') ומתחייב כי המלגאים יבצעו לפחות 140 שעות פעילות התנדבותית במסגרת תכנית מוגדרת של הארגון) להלן - "תכנית הפעילות החברתית".
 3. באחריות הארגון לשלם את חלקו במלגה לכל מלגאי עד ה-01.04.2025 ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט.
 4. על הארגון לנהל ולאסוף את מסמכי הסטודנט בהתאם לנדרש על ידי נציג הרשות המקומית.
 5. השתתפות המלגאי בתוכנית הפעילות החברתית אינה מהווה איוש תפקיד בשכר בארגון.
 6. הארגון מתחייב כי המלגאים לא יועסקו בארגון כעובדים בשכר, במהלך כל תקופת התנדבות המלגאי בתוכנית הפעילות החברתית, וכי מלוא סכום המלגה (10,000 ₪) ישולם למלגאי כמלגה ולא כשכר מכל סוג. עוד מתחייב הארגון כי לא יוטל על המלגאים כל תשלום ו/או עלות ו/או השתתפות כספית כתנאי ו/או בקשר להשתתפות בתכנית המלגות ו/או הפעילות החברתית.
 7. הפעילות ההתנדבותית של המלגאי תתקיים בשטח המוניציפאלי של הרשות המקומית בלבד.
 8. על הארגון להיות בעל יכולת לתפעל סטודנטים בפעילות התנדבותית, כולל מינוי איש קשר ישיר לכל סטודנט וכן מתן מענה רציף.
 9. באחריות הארגון לבצע ניהול ותכלול שעות הפעילות של הסטודנטים, בכללם חלוקת משימות, רישום שעות נוכחות ועוד.
 10. לארגון קיימים הביטוחים הבאים אשר יוחזקו בתוקף במשך כל תקופת הפרויקט:
  1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המכסה את חבות הארגון כלפי המלגאים.
  2. ביטוח תאונות אישיות למקרה מוות ונכות צמיתה כולל אבדן כושר למלגאים.
 11. באחריות כל ארגון לוודא, טרם הזנת פרטי המלגאים, כי המלגאי פנוי לבצע פעילות התנדבות בהיקף של 140 שעות לפחות בשנת הלימודים תשפ"ה.
 12. המלגה הינה שנתית, מלגאי אשר הפסיק לימודיו במהלך שנת הלימודים ו/או לא עמד בדרישת היקף הפעילות ההתנדבותית לא יהיה זכאי לקבלת המלגה מטעם מפעל הפיס.
 13. באחריות הארגון להעביר לנציג הרשות המקומית אסמכתאות בעניין עמידת כל מלגאי מטעמו בכל תנאי קול הקורא, בהתאם לפורמט שייקבע ע"י הרשות המקומית, כתנאי לתשלום כל סכום כאמור.
 14. הגשת בקשה במסגרת קול קורא זה משמע כי הארגון מגיש הבקשה מצהיר שהוא קרא את הוראות תקנון הקול קורא וכתב ההתחייבות המצורף, וכי הוא מבין אותן היטב ומתחייב לעמוד בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהן.
 15. על הארגון לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי כל היבטי קול קורא זה, וכן כל נתון רלוונטי לצורך הגשת בקשתו. כל הוצאה הכרוכה בהגשת הבקשה ו/או בהשתתפות בקול קורא תחול על הארגון בלבד.

מסמכים להגשה

 1. תוכנית הפעילות החברתית (אופי הפעילות, מספר הסטודנטים הנדרש, תהליכי הבקרה הקיימים).
 2. אישור ניהול תקין.
 3. טופס 46 א'.
 4. מסמך המפרט את הסכום המוצע ע"י הארגון כחלקו במלגה ואת המקור התקציבי ממנו ישולם הסכום לכל סטודנט.
 5. פרטי איש הקשר האחראי מטעם הארגון לניהול הפעילות והעבודה הרציפה עם נציג הרשות.

אופן הגשת בקשות

ארגונים אשר מעוניינים לקבל מלגות לימודים עבור סטודנטים המשתתפים בתכנית הפעילות החברתית העומדים בקריטריונים של קול קורא זה, יגישו בקשה באמצעות טופס מקוון/כתובת דוא"ל.

הקול קורא פתוח לקבלת בקשות החל מיום פרסומו ועד ליום – 19/7/24

כל ארגון רשאי לבקש 10 מספר מלגות (מינימום) ו- 15 מספר מלגות (מקסימום).

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות לאיש הקשר ברשות – מרסל עמירה בכתובת המייל [email protected]

כתב הצהרה והתחייבות - ארגון/עמותה השותף במלגה בשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025
משמעות המונחים הבאים בכתב התחייבות זה הינה כדלקמן
 1. "המיזם" - מיזם "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס", במסגרתו מעניק מפעל הפיס בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית מלגות ב"מאצ'ינג" לשנת הלימודים תשפ"ה (2024-2025) לסטודנטים המתנדבים במיזמים חברתיים.
 2. "התקנון" - תקנון המסדיר את אופן ניהול המיזם, כפי שפורסם על ידי מפעל הפיס
   ומצורף לקול הקורא שפורסם על ידו.
 3. "תכנית" - תכנית מלגות למלגאים בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ה 2024-2025.
 4. "המלגאים" - הסטודנטים המשתתפים בתכנית, העומדים בתנאי הסף הקבועים בתקנון והכלולים ברשימה שיערוך מנהל התכנית מטעם הרשות המקומית וימסור למפעל הפיס.
 5. "מנהל התכנית"- מנהל המיזם מטעם עמותה/ארגון.
תנאי סף
 1. הארגון מתחייב כי הינו עומד בכל תנאי הסף הקבועים למיזם כמפורט בתקנון המצורף לקול קורא.
 2. הארגון המבקש הינו מלכ"ר, מאוגד כעמותה או כחל"צ המחזיק באישור לפי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה - יש להמציא אישור ניהול תקין ואישור סעיף 46 לתרומות.

  לחשבון הבנק הרשום על שם הסטודנט עד ליום 01.04.2025, במקרה והארגון משתף פעולה עם מוסד אקדמי לצורך מימון המלגות, שמורה לו הזכות להעביר את חלקו במלגה לחשבון שכר הלימוד של הסטודנט באותו מוסד.


  9. כתנאי לזכאותם למלגה, יתנדבו המלגאים למען הקהילה, בניהולו ופיקוחו של מנהל התכנית מטעם הארגון, בהיקף של 140 שעות עד ליום ה- 31/07/25.
  10. הארגון/עמותה יהא מחויב לוודא ביחס לכל סטודנט המעוניין לקבל מלגה כי הוא לא מקבל ממפעל הפיס מלגה נוספת בשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025.
  11. היה ויתברר בדיעבד, כי מסיבות כלשהן, נשמט ו/או לא הוכנס שמו של מלגאי למערכת אף שהוא זכאי למלגה - הארגון יישא באופן בלעדי באחריות למימון מלוא מלגתו.
  12. ידוע לארגון/עמותה, והוא מסכים לכך, כי החלטות מפעל הפיס בקשר למיזם, לרבות החלטה בדבר אישור הבקשות, ובכלל זאת קביעת כמות המלגות המאושרות מכל סוג, תתקבלנה על ידי מפעל הפיס בלבד, על פי שיקול דעתו המוחלט.
  Browser not supported