חלק א': דרישות לכל בעלי העסקים

הבקשה לרישיון עסק תוגש למחלקת רישוי עסקים ע"י מילוי טופס "הגשת בקשה לרישיון עסק" הנמצא באתר האינטרנט של המועצה. לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון.

2. היתר בנייה שניתן למבנה ("גרמושקה") כשהשימוש הקבוע בו תואם את מהות העסק המבוקש (נדרשים שני עותקים).

לגבי נכסים ישנים שנבנו לפני 1965 יוגש תצהיר המעיד שהבניין נבנה בהיתר עפ"י הדין שהיה קיים, בצירוף חוות דעת קונסטרוקטור לגבי יציבות המבנה.           

במידה ולבעל העסק אין היתר בניה, ניתן לבדוק המצאות היתר בוועדה לתכנון ובנייה.  
המבקש יכול לתאם פגישה עם מחלקת רישוי בנייה - לקישור לחץ
מומלץ להגיע לפגישה עם בעל מקצוע מוסמך (מהנדס / הנדסאי / אדריכל וכדומה).

3. תרשים סביבה (בקנה מידה 1:2,500) , מפה מצבית (בקנה מידה 1:2,500) , תכנית העסק  בכפוף לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000 פרק ה'  (נדרשים שני עותקים).
מסמכים אלו ייערכו ויחתמו בידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס / הנדסאי / אדריכל וכדומה).

4. מסמכים עדכניים המוכיחים את זכויותיו של מבקש הרישיון בנכס (לדוגמא- חוזה שכירות, נסח רישום, הסכם מכירה).

5. אם מבקש הרישיון הוא תאגיד, יש להגיש:

  • תעודת הרישום של התאגיד.
  • אישור הרשם לגבי זהות בעלי השליטה בתאגיד, במידה וישנם.
  • אישור עדכני של רואה חשבון או עורך דין לגבי מורשי חתימה בתאגיד.

6. המגיש בקשה מטעם תאגיד או שותפות יצרף ייפוי כוח (כולל צילום תעודת זהות), המסמיך אותו להגיש את הבקשה בשם התאגיד.  טופס ייפוי כוח להורדה 

7. אם מבקש הרישיון אינו תאגיד או שותפות יש להגיש תעודת עוסק מורשה.

8. אם מבקש הרישיון הינו איגוד שיתופי, יש להגיש תעודת רישום של אגודה שיתופית.

9. תשלום אגרה לכל פריט רישוי (מתעדכן ע"י משרד הפנים). 
על פי עדכון המדד, משרד האוצר מעדכן את אגרות רישוי עסקים, החל מה- 1 באוקטובר 2022 כלהלן:
א. על הבקשות הבאות - האגרה תעמוד על 359 ש''ח: רישיון חדש, היתר זמני, היתר מזורז, חידוש רישיון, שינוי בעלות, חוו''ד מקדמית, השגה, ביטול דרישה לתיקון ליקויים.
ב. על כפל רישיון/ היתר זמני/ היתר מזורז שאבד או הושחת - האגרה תעמוד על 180 ש''ח.

חלק ב': דרישות עפ"י סיווג העסק

10.  עסק המשמש את כלל הציבור נדרש באישור ממורשה נגישות מתו"ס ושירות. נדרשת  חתימת מורשה נגישות על כל דף, כולל תאריך. (מתו"ס- מבנים, תשתיות וסביבה).
חשוב להדגיש: כל חידוש רישיון נדרש בחוות דעת מורשה נגישות מתו"ס ושירות עדכנית. באם העסק אינו עומד לשימושו של כלל הציבור, למעט קבלת עובדים וספקים, על בעל העסק להצהיר על כך בכתב.

11. אישור מיועץ בטיחות / ניטור רעש (ע"פ סיווג העסק).

12. פרשה טכנית (מילולית) -

בעסקים בהם מתבצע תהליך בן מספר שלבים של ייצור או מתן שירות, או שפעילות העסק מתבצעת בחדרים או במדורים שונים, תצורף פרשה טכנית מילולית המתארת את תהליך הייצור או מתן השירות ואת סוגי הפעילות המתבצעות בחדרים או במדורים השונים.

13. בעסק המייצר פסולת מסוג המחייב פינוי אשפה נפרד, כדוגמת: מפעלים, נגריות, לולים, יוצג הסכם חתום עם קבלן לפינוי אשפה לאתר מורשה.

14. כל רישיון או היתר הנדרש לצורך פעילותו של העסק לפי כל דין אחר. מבלי לגרוע בכלליות הוראה זו, יצורף היתר רעלים הניתן מכוח חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג-1993 לגבי עסקים בהם מוחזק או נעשה שימוש ברעלים כמשמעותם בחוק האמור. עסקים כאלו כוללים, בין היתר, בריכות שחיה ועסקים בהם מאוחסנים חומרי הדברה ורעלים.

15. אישור מז"ח (מונע זרימה חוזרת: אביזר המורכב במערכות מים על מנת להגן על מי השתייה).

בעת הגשת הבקשה לרישיון עסק או חידושו יגיש בעל העסק אישור מאת מתקין מוסמך בדבר קיום מז"ח בעסק ובדיקתו בהתאם לתקנות בריאות העם (תקנות מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1992.  . 

יש לצרף לבקשה כל נתון או מסמך הנדרש על ידי נותני האישור או המנהל, בין אם נדרשו במסגרת מפרט אחיד, דרישות המועצה או מכוח הוראות אחרות בחוק רישוי עסקים או על פיו.