פרטי הקטין * שדה חובה
שם הילדת.ז.גן / כיתה

נא לסמן בסעיף המתאים

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: 
אנא סמן
(להלן-האחראי הנוסף) וכי הבקשה נעשית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.
 
אנא סמן
אנא סמן
 
הנני מצהיר/ה כי אמסור כל מסמך הנמצא ברשותי לבקשת המועצה לצורך טיפול בבקשה.
 
הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית המועצה לבטל את הבקשה.
 
הנני מתחייב/ת להודיע לאגף החינוך  על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית המועצה לבטל את הבקשה.
 
לתשומת ליבכם
  • יש לצרף צילום תעודות זהות וספחים פתוחים של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בכתב ההצהרה
  • כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום
 
Browser not supported