הואיל: ואני הח"מ מבקש/ת לקבל מאת המועצה האזורית גזר (להלן: "המועצה") שירותים במסגרת המרכז הטיפולי חינוכי - משכל (להלן: "המרכז") עבור ילדי/ילדתי (להלן: "השירותים"); והואיל: והמועצה איננה מחויבת לספק את השירותים ואלו כרוכים וכפופים לתשלום; לפיכך אנו מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפי המועצה כדלקמן:

עבור הורים גרושים יש הכרח בחתימת שני ההורים. לפיכך, טרם התחלת הטיפול יש להעביר טופס זה חתום על ידי כל אחד מההורים בנפרד.

שם מלא של הילד/ה

2. השירותים הניתנים במרכז כרוכים בתשלום בהתאם לתעריפים, כמפורט בהמשך המסמך.

3. המועצה רשאית לעדכן את התעריפים כאמור, מעת לעת וכי הודעות בדבר עדכון התעריפים יוצגו בלוח המודעות של המרכז, כאשר באחריותי להתעדכן בשינויים אלו, ככל שיהיו.

4. הטיפול ו/או האבחון שיבחר על ידי עבור ילדי/ילדתי, יינתן במרכז, במועדים שיקבעו ע"י המרכז.

5. מפגשים טיפוליים: כל מפגש יארך 45 דקות ויתקיים אחת לשבוע, כפי שיקבע ע"י המטפל. המפגש הטיפולי כולל טיפול ישיר בילד ומפגש עם ההורים או ביקור במסגרת חינוכית בהתאם לצורך, וכפי שיעלה במהלך הטיפול. אני מתחייב/ת כי לטיפול הראשון אגיע עם ילדי/ילדתי למרכז, כאשר המשך נוכחותי בטיפולים תקבע בתאום עם המטפל.

6. במקרה של הפסקת הטיפולים ביוזמתי, המרכז איננו מתחייב לשמור על מקומו של ילדי/ילדתי במסגרת השירותים הניתנים במרכז, אלא ככל שאשלם למועצה תשלום מלא עבור כל תקופת ההיעדרות.
בקשה להפסקת פעילות יש להעביר בכתב למזכירות המרכז.

* הובהר לי ומוסכם עליי, כי במקרה של ביטול טיפול/אבחון מכל סיבה שהיא, יש להודיע למרכז על דבר הביטול לא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד מתן הטיפול. בטיפולים שאינם מטעם קופ"ח - במקרה של ביטול בהתראה של פחות מ-24 שעות, עליי לשלם דמי ביטול ע"ס 70 ₪. הובהר לי ואני מסכים/ה כי הודעת ביטול תתקבל ע"י המרכז רק במקרים מיוחדים כאשר במקרה של ביטול עקב מחלת ילד, עליי למסור אישור רפואי על כך. הודעה על ביטול ניתן להשאיר במשרדי המרכז או בהודעת טקסט למטפל. לפי הנחיות משרד הבריאות, אי שמירה על הרצף הטיפולי ו/או אי הודעה מראש על היעדרות של שני טיפולים, יופסק הטיפול בילד והוא יחזור לתורי ההמתנה הקיימים במרכז.

* שיחות עם הורים, ביקורים במסגרת חינוכית ודוחות טיפול כרוכים בתשלום.

7. ידוע ומוסכם עליי כי רישומי המועצה ו/או המרכז בנוגע למועדי המפגשים הינם מחייבים ויהוו ראיה למתן השירות.

8. ידוע ומוסכם עליי כי מועדי התשלום ואמצעי התשלום בגין השירותים הם כדלקמן:

 8.1. תשלום בגין אבחון - תשלום מראש, טרם מתן השירות. התשלום באמצעות מזומן, המחאה או כרטיס אשראי.

 8.2. תשלום בגין טיפול – תשלום מראש. התשלום באמצעות מזומן, המחאות, תשלומים בכרטיס אשראי או התחייבות קופת חולים.

 8.3. במידה ולא תתקיים מכסת טיפולים זו, התשלום יוחזר במלואו.

9. אני מתחייב/ת לשלם למועצה את מלוא התשלומים בגין השירותים שינתנו לילדי/ ילדתי, בהתאם לתעריפים המפורטים לעיל (וכפי שיעודכנו מעת לעת), במועדים הנקובים לעיל ובאמצעות אמצעי התשלום כמפורט לעיל.

10. ידוע ומוסכם עליי כי במקרה ולא אסדיר את התשלום במועדים הנקובים, לא יסופק כל שירות, וזאת מבלי לגרוע מזכות המועצה לנקוט בכל הליך שתמצא לנכון לגביית התשלום.

11. ידוע לי כי לילדי/ילדתי אין מניעה מלהשתתף בפעילויות במשכל. 

Browser not supported

 

סוג טיפול /שרות עלות (נכון ל-1.1.2021 )
אבחון ריפוי בעיסוק / קלינאות תקשורת / פיזותרפיה
(כולל 2 פגישות עם הילד, שיחת הורים וקבלת דו"ח)
720 ₪ לאבחון
טיפול ריפוי בעיסוק / קלינאות תקשורת  180 ₪ לטיפול
טיפול ריפוי בעיסוק / קלינאות תקשורת - זוגי  148 ₪ לטיפול
טיפול ריפוי בעיסוק/קלינאות תקשורת  – קבוצתי 110 ₪ לטיפול
הוראה מתקנת – פרטני
הוראה מתקנת - זוגי
110 ₪ לשיעור
80 ₪ לשיעור
הוראה מתקנת - קבוצתי (3-5 ילדים) 65 ₪ לשיעור
מוכנות לכיתה א' 720 ₪ לקורס
טיפול רגשי / הדרכת הורים 250 ₪ לטיפול
קבוצת הורים לילדים עם ADHD 400 ₪ לקבוצה
דו"חות או כל מכתב לגורם חיצוני 70 ₪